CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Účtovanie platby platobnou kartou – 1. časť (Ing. Ivana Glazelová)

Platobné karty nám zabezpečujú prístup k finančným prostriedkom prostredníctvom bankomatov ale môžeme nimi realizovať aj bezhotovostné platby na rôznych obchodných miestach prostredníctvom platobných terminálov a tiež umožňujú uskutočňovať finančné transakcie cez internetové portály.

Pre platiteľa DPH, ktorý platí v hotovosti resp. platobnou kartou je potrebné si dávať pozor aj na § 74 ods. 3 Zákona o DPH, z ktorého vyplýva že ak je vyhotovená zjednodušená faktúra (napríklad doklad z registračnej pokladnice) a platiteľ DPH kupujúci si chce uplatňovať odpočítanie dane na vstupe do akej hodnoty platenej sumy v hotovosti resp. platby platobnou kartou sa bude považovať zjednodušená faktúra za faktúru, nakoľko v záujme zabráneniu zneužívania dokladov z ERP pri uplatnení odpočtu dane sa akceptuje doklad z ERP ako náhrada za riadnu faktúru len ak celková cena tovaru alebo služby vrátene DPH je najviac:

• 1 000 EUR pri platbe v hotovosti,

• 1 600 EUR pri platbe inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napríklad platobnými kartami)

Poznámka: Zjednodušenou faktúrou je aj doklad z registračnej pokladnice. Pre zjednodušené faktúry je charakteristické, že neobsahujú najmä identifikáciu odberateľa.

Nakoľko v prípade ak daná transakcia stanoví, že nad takúto hodnotu už nie je postačujúca zjednodušená faktúra (čiže napríklad aj bežný klasický doklad z registračnej pokladnice), musí odberateľ (platiteľ dane) disponovať riadnou faktúrou pre účely odpočtu DPH na vstupe, t. j ak si chce nárokovať DPH na vstupe, musí od dodávateľa požadovať vyhotovenie riadnej faktúry a ak platí napríklad túto riadnu faktúru v hotovosti, dodávateľ mu vystaví doklad z registračnej pokladnice doklad „úhrada faktúry“.

§ 74 ods. 3 zákona o DPH, platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môžu vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje podľa § 74 odseku 1 Zákona o DPH. Zjednodušenou faktúrou je

a) doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur; doklad nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu podľa odseku 1 písm. g),

b) doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného predpisu, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur a doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bez obslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur; doklad nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. b) a jednotkovú cenu podľa odseku 1 písm. g),

c) faktúra podľa § 71 ods. 2; faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

Príklad č. 1: Podnikateľ (platiteľ DPH) predal tovar FO (podnikateľovi) v hodnote 1601 EUR. V tomto prípade podnikateľ uhradí platbu platobnou kartou. Aký doklad vystavujeme z ERP/VRP?

Riešenie:

V tomto prípade ide o bezhotovostnú platbu avšak vzhľadom k tomu, že platiteľ dodal tovar podnikateľovi a úhrada platobnou kartou je viac ako 1600 EUR je platiteľ DPH povinný vyhotoviť faktúru v súlade so zákonom o DPH s predpísanými náležitosťami (to znamená, že nemôže vyhotoviť len zjednodušenú faktúru, ktorá by neobsahovala identifikačné údaje odberateľa a jednotkovú cenu).

Úhradu predmetnej faktúry platobnou kartou platiteľ DPH zaeviduje v ERP/VRP, pričom vyhotoví doklad podľa § 8 ods. 2 zákona o ERP, ktorý nebude obsahovať údaje o DPH.

Debetná platobná karta

Debetná platobná karta je karta prostredníctvom ktorej môžeme čerpať finančné prostriedky zo svojho účtu, t.j. pri platbe podnikateľ čerpá vlastné finančné prostriedky zo svojho bežného podnikateľského účtu. Banka vo väčšine prípadov stanovuje denný limit čerpania a čerpanie z účtu je zvyčajne povolené maximálne do výšky finančných prostriedkov na účte a výšky dohodnutého denného limitu. Niektoré podnikateľské účty majú povolenie aj čerpanie kontokorentu. Kontokorent je forma bežného podnikateľského účtu, pri ktorom sa môže podnikateľ dostať aj do záporného zostatku na účte tzv. debetu, ktorý je tiež dohodnutý v zmluvných podmienkach. Debetnú platobnú kartu získavame takmer automaticky ako súčasť nášho bežného účtu.

Kreditná platobná karta

Kreditná karta sa nám môže zdať na prvý pohľad rovnaká ako klasická debetná karta ku účtu. Kreditná karta ale má pridelený určitý kredit, resp. úver, ktorý nám umožňuje platiť alebo vyberať v hotovosti aj v prípade, že nedisponujeme dostatočnými prostriedkami na účte, to znamená, že ide o cudzí zdroj krytia a účtovnej jednotke vzniká záväzok voči banke splatiť čerpané peňažné prostriedky. Podnikateľ pri úhrade kreditnou kartou za materiál, tovar, služby, resp. pri výbere čerpá cudzie finančné prostriedky. Kreditná karta ma pridelený úverový limit, ktorý je zmluvne dohodnutý s bankou. Tento úver je úročený úrokovou sadzbou, ktorá je obvykle uvádzaná v mesačnom vyjadrení. Keďže ide najmä o úver krátkodobého charakteru a k jeho splateniu dochádza väčšinou v kratšom časovom období než je jeden rok, banky poskytujú aj bezúročné obdobie ak je splatený úver v kratšom časovom období napríklad do 40 dní, 47 dní a môže byť aj do 51 dní – v závislosti od banky a druhu produktu kreditnej karty. Výber kreditnou kartou z bankomatu, ktorý je možný sa ale neodporúča pretože sú s tým spojené vyššie poplatky a zväčša sa naň ani nevzťahuje tzv. bezúročné obdobie. Kreditnú kartu dostaneme bez nutnosti založenia bežného účtu. Pre kreditnú kartu sa otvára úverový účet.

Rozdiely medzi účtovaním platobnej karty a kreditnej karty

Účtovanie kreditnej karty

Podľa § 47 ods. 4 Postupov účtovania pre podnikateľov, pri účtovaní platieb kreditnou kartou používame účet 231 – Krátkodobé bankové úvery.

Kreditnú kartu používa podnikateľ na realizáciu nákupov a na konci zúčtovacieho obdobia banka pošle výpis ku kreditnej karte o výške vyčerpaného úveru a poplatkoch s ním spojených, informácie o možnostiach a dĺžke splácania úveru, niektoré produkty umožňujú flexibilitu v splácaní, t.j. vy sa rozhodujete, koľko z požičanej sumy zaplatíte. V každom mesiaci môžete uhradiť ľubovoľnú sumu nad rámec minimálnej splátky, a to až do výšky celej dlžnej sumy (resp. tieto podmienky sú upravené aj v zmluve).

2. alternatíva : V prípade, ak podľa internej smernice zamestnanec používa platobnú kartu vydanú k účtu zamestnávateľa, potom každá platba vykonaná zamestnancom sa až do predloženia vyúčtovania, t.j. do predloženia preukazného účtovného dokladu považuje za preddavok na vyúčtovanie. Poskytnutie preddavku formou použitia platobnej karty zamestnávateľa MD 335/DAL221

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy