CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
80% Paušál PHM

PHM – paušál podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 ZDP

V uvedenom článku sa budeme zaoberať tretím spôsobom preukazovania PHM podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 Zákona o dani z príjmov, ide o tzv. paušál (nezamieňať si ho s paušálom podľa § 19 ods. 2 písm. t) Zákona o dani z príjmov – v tomto písmene totiž tvrdíme, že auto používame aj na podnikanie a aj na súkromné použitie).

Paušál podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 Zákona o dani z príjmov pre daňovníka znamená, že pri tomto spôsobe preukazovania spotreby pohonných látok nie je povinnosť viesť knihu jázd (ale tvrdíme, že auto na 100 % používame na podnikateľský účel), avšak správca dane má možnosť preveriť správnosť takto vykazovanej spotreby pohonných látok daňovníkom najmä v nadväznosti na vykazovanú spotrebu z minulých zdaňovacích období.

Prepočet spotreby PHM sa v tomto prípade nerobí.

Upozornenie : Tento bod nám teda hovorí, že daňovník v plnej miere používa motorové vozidlo na podnikateľské účely LEN sa mu nechce viesť kniha jázd a za tento komfort zaplatí v podobe možnosti uplatňovania si do daňových výdavkov iba 80 % z nákupu PHM. Keďže tento bod nám hovorí o tom, že automobil na 100 % je využívaný len na podnikanie a neznamená to, že uplatňovaním 80 % paušálnych výdavkov na pohonné látky podľa tohto bodu by sme deklarovali, že využívame auto na podnikanie len na 80 %, takže tento spôsob uplatňovania výdavkov na pohonné látky má zabezpečiť len väčší komfort a zjednodušenie pre podnikateľské prostredie, t. j. ostatné náklady nekrátim.

Spotreba sa preukazuje vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie, primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Otázka:

Čo znamená pojem primeraný počet najazdených kilometrov pri uplatňovaní paušálnych výdavkov na spotrebované PHM ?

Zároveň sa dostaneme ku otázke, ako budeme preukazovať primeranosť najazdených kilometrov na daňové účely ?

Odpoveď: V Zákone o dani z príjmov definíciu pojmu primeraný počet najazdených kilometrov nenájdeme. Ak sa daňovník rozhodne uplatniť výdavky na spotrebované PHM vo forme paušálnych výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod. č. 3 Zákona o dani z príjmov, je povinný vychádzať z počtu najazdených kilometrov za príslušný rok, ktoré sa zistia zo stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Celkový počet najazdených kilometrov (ktorý vyplýva zo stavu záznamu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia) Musí byť Primeraný. Správca dane má možnosť preveriť správnosť takto vykazovanej spotreby PHM daňovníka, napr. môže skúmať, či vozidlo najazdilo taký počet kilometrov, ktorý po prepočte zodpovedá nákupu PHM, ktorý deklaroval daňovník keď bude pri kontrole skúmať počet najazdených kilometrov Primerane k podnikateľskej činnosti daňovníka v nadväznosti na spotrebu vykazovanú v minulých zdaňovacích obdobiach a pod.

Poznámka : Finančnou správou je odporúčané si viesť knihu jázd aspoň 1 rok aby sme vedeli preukázať primeranosť kilometrov v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, kedy budeme chcieť uplatňovať uvedený paušál.

Zároveň je vhodné vedieť si obhájiť pri daňovej kontrole akú vlastnú prepravu používame do podniku, do zamestnania, pretože pri daňovej kontrole sa budú snažiť u daňovníka uplatniť § 19 ods. 2 písm. t) Zákona o dani z príjmov (disponujeme vlastným motorovým vozidlom, používame MHD ?...dokonca tvrdia, že ak používame MHD tak majú názor z Ministerstva financií, že by sme mali preukazovať cestovné lístky.....)...stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia odporúčajú si odfotiť.

Informácia : Inak by sme postupovali, ak by sme použili § 19 ods. 2 písm. t) Zákona o dani z príjmov (kde je tiež uvedený paušál..... doporučený 80 %, ktorý sa týka majetku, ktorý používame aj na služobné aj na súkromné účely. Daňovníci si tieto ustanovenia niekedy zamieňajú....tu už tvrdíme totiž, že auto používame aj na služobné aj na súkromné účely, a preto tu už použitie tohto ustanovenie má vplyv aj na ostaté náklady súvisiace s používaním motorového vozidla (rozdelenie na daňovú a nedaňovú časť), resp. pri zamestnancoch sa dá použiť aj § 5 ods. 3 písm. a) Zákona o dani z príjmov.

DPH a paušál podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod č. 3

Otázka :

Ako postupujeme pri uplatňovaní DPH pri nákupe PHM v prípade motorového vozidla, ktoré daňovník využíva výlučne na podnikateľské účely ale keďže sa mu nechce viesť kniha jázd rozhodol sa pre paušál podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod č. 3 ?

V § 49 ods. 5 Zákona o DPH je uvedené ....., že ak platiteľ uplatňuje výdavky (náklady) na spotrebované PHM vo forme paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu (odkaz na § 19 ods. 2 písm. l) tretí bod ZDP) a nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy PHM do výšky paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu. V tomto ustanovení je uvedené, že nevieme preukázať účel na podnikanie a odkaz v tomto odstavci je na § 19 ods. 2 písm. l) tretí bod ( pričom tento odstavec znamená, že je účel použitia auta je 100 % na podnikanie ale nechce sa nám viesť kniha jázd ...a Finančnou správou je naďalej tento bod vysvetľovaný a nie je ani tvrdené v tomto odstavci, že by išlo o použitie aj na súkromné použitie......ale pritom zároveň nám v tomto odstavci v Zákone o DPH tvrdia, že vlastne nevieme preukázať spotrebu ....a vyjadrujú sa ku súkromnému použitiu (pričom na to máme v Zákone o dani z príjmov § 19 ods. 2 písm. t) ... takže je to trochu nelogické ale je to tak, že DPH si pri použití paušálu v zmysle už uvedeného bodu 3, § 19 ods. 2 písm. l ) Zákona o dani z príjmov nemôže uplatniť v plnej výške ale musíme vychádzať z tohto ustanovenia).

Odpoveď:

V tomto prípade musíme postupovať v súlade s § 21 ods. 2 písm. i) Zákona o dani z príjmov (vyjadrenie Finančnej správy), čo znamená, že daňovým výdavkom nebude ani DPH, na ktorú daňovníkovi nevznikol nárok na jej odpočítanie podľa zákona o DPH (nemôžeme postupovať podľa § 19 ods. 3 písm. k) Zákona o dani z príjmov.

Poznámka : Určitá logická súvislosť v tomto ustanovení je, keďže zákon nemôže byť diskriminujúci, pretože ak by sa jednalo o daňovníka neplatiteľa DPH, tak ak neplatiteľ DPH spotrebuje za rok PHM za 2 tis. EUR (ktoré v sebe zahrňuje aj DPH) a uplatňuje paušál 80 % do daňových výdavkov v zmysle § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 Zákona o dani z príjmov, tak si môže dať iba 80 % do nákladov z nákupu PHM, t.j. 1.600 EUR a zvyšná časť bude pripočítateľnou položkou (a v nej je zahrnutá aj DPH), ak by v zákone nebolo zabezpečené cez § 49 ods. 5 Zákona o DPH a následne § 21 ods. 2 písm. i) Zákona o dani z príjmov, že v prípade platiteľa DPH to bude DPH, ktorá sa nebude dať uplatniť na vstupe a zároveň aj nebude daňová pre účely dane z príjmov, bol by zákon v prípade neplatiteľa DPH diskriminujúci (pre neho je DPH súčasťou ceny obstarania PHM), čiže je potrebné vidieť v tejto úprave v Zákone o DPH a aj dani z príjmov v prípade platiteľa DPH pri tomto spôsobe uplatňovania nákladov PHM aj túto logickú súvislosť.

Informácia: V § 19 ods. 2 písm. e) Zákona o dani z príjmov sú riešené zvlášť výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste ........, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami......, ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady).........

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy