CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Oprava základu dane v príkladoch (Ing. Ivana Glazelová)

Oprava faktúry z dôvodu opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku, keď je povinnosť platiť daň v tuzemsku nám upravuje § 25 ods.1 až 3 a ods.6 a 7 zákona o DPH.

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví, ak dôjde k:

1. úplnému alebo čiastočnému zrušeniu dodávky tovaru alebo služby, alebo ak dôjde k úplnému alebo čiastočnému vráteniu dodávky tovaru,

2. zníženiu ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti. Prevažne sú to situácie ako poskytovanie rôznych zliav, bonusov, množstevných rabatov, ktoré sú poskytnuté po vzniku daňovej povinnosti a ich uplatnenie závisí od splnenia dohodnutých zmluvných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim,

3. zvýšeniu ceny tovaru alebo služby.

Podľa § 25 ods. 3 zákona o DPH sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a pôvodne priznanou daňou a opraveným základom dane a opravenou daňou vykazuje v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane. To znamená, že oprava základu dane sa neuvádza v dodatočnom daňovom priznaní.

V prípadoch, keď je povinný platiť daň príjemca tovaru alebo služby sa oprava uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

Ak sa pri oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.

Poznámka: § 68d zákona o DPH (osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatej platby za dodanie tovaru alebo služby) - ak platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby znižuje následne po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, základ dane a daň podľa § 25 ods.1 zákona o DPH, platiteľ dane zníženie základu dane vykoná v zdaňovacom období, v ktorom vrátil svojmu odberateľovi platbu, resp. časť platby za dodanie tovaru alebo služby, a to v súlade s § 68d ods. 8 zákona o DPH. Ak sa opravou základu dane zvýši základ dane, platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, uvedie opravu základu dane a dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby. Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu má právo opraviť pôvodne odpočítanú daň pri zvýšení základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom zaplatil dodávateľovi a vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil, a to v súlade s § 68d ods. 9 zákona o DPH.

Podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH základ dane a daň sa nemusí opraviť, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že sa na takomto postupe obidve strany dohodli. Dohodu môže dodávateľ uzavrieť len v prípade, ak odberateľ je tiež platiteľom dane v SR.

Informácia všeobecne ku opravným faktúram v časti C.1 a C.2 kontrolného výkazu

Opravné faktúry sa uvádzajú v časti C. kontrolného výkazu : Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona, ktorá mení pôvodnú faktúru (ďalej len „opravná faktúra“)

Ktorá sa člení na časti C.1 a C.2

C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry

C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry

Pri opravných faktúrach sa na opravnej faktúre musí uvádzať aj poradové číslo pôvodnej vyhotovenej/prijatej faktúry. Kontrolný výkaz aj obsahuje v časti C.1 a C.2 kolónku poradové číslo pôvodnej faktúry.

Platiteľ dane, ktorý uvádza v C.1. (dodávateľ) a v C.2. (odberateľ) vyhotovený/prijatý doklad, ktorým sa mení pôvodná faktúra, tzv. „opravnú faktúru“ (§ 71 ods. 2 zákona o DPH –za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje), uvádza všetky čísla pôvodných faktúr, ak sa „opravnou faktúrou“ menia údaje viacerých pôvodných faktúr, resp. má 2 alternatívy:

1. Alternatíva - Poradové číslo každej pôvodnej vyhotovenej faktúry uvedie platiteľ dane v každom riadku samostatne, pričom ostatné príslušné stĺpce C.1. alebo C.2. vypĺňa pre každú pôvodnú vyhotovenú faktúru zvlášť. Stĺpce „rozdiel základu dane v eurách“ a „rozdiel sumy dane v eurách“ vypĺňa tak, že príslušný rozdiel základu dane a sumy dane v eurách uvedie pre každú pôvodnú vyhotovenú faktúru osobitne.

2. Alternatíva - Ak by bol pre platiteľa dane tento postup administratívne náročný (ak ide napr. o opravné faktúry vyhotovené k množstevným zľavám), uvedie platiteľ dane v stĺpci „poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry“ namiesto poradových čísel všetkých pôvodných vyhotovených faktúr len poradové číslo poslednej pôvodnej vyhotovenej faktúry, ku ktorej je vydaný opravný doklad.

Avšak niekedy si nemôžeme vybrať alternatívu č. 2., uvádzame príklad:

Príklad č. 1 : SR spoločnosť ABC, s.r.o. (platiteľ dane) dodávala v priebehu roka platiteľovi dane tovary zo železa, patriace do položiek 7301 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, pri ktorých uplatňovala prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm.g) zákona o DPH na odberateľa. Poskytla mu neskôr aj množstevnú zľavu, na ktorú vyhotovila dobropis. Môže slovenská obchodná spoločnosť ABC, s.r.o. uviesť v kontrolnom výkaze v časti C.1. údaje z dobropisu (údaje z vyhotovenej opravnej faktúry) týkajúce sa rôznych faktúr v jednom riadku?

Odpoveď : V prípade poskytnutia množstevných zliav je umožnené na základe „Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty“ uviesť v časti C.1.(poznámka : platí aj pre časť C. 2 prijatá opravná faktúra) údaje z opravnej faktúry týkajúcej sa rôznych faktúr v jednom riadku s uvedením poradového čísla poslednej pôvodnej vyhotovenej faktúry.

Pozor, ak pôjde o tovary podliehajúce samozdaneniu podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH a tieto tovary nepatria do rovnakého 4-miestneho číselného kódu Spoločného colného sadzobníka, údaje z opravnej faktúry uvedie dodávateľ v časti C.1. osobitne pre každý tovar, ktorý má rovnaký 4-miestny číselný kód Spoločného colného sadzobníka.

Príklad č. 2

Platiteľ dane dodá vo februári 2018 tovar v hodnote 10 000 eur + 2 000 eur DPH, faktúru vyhotovil s dátumom dodania vo februári. Odberateľ za tovar zaplatí vo februári 2018 čiastku 12 000 eur. Nakoľko ale tovar nevyhovuje garantovaným kvalitatívnym vlastnostiam, odberateľ tovar reklamuje a vráti v marci 2018 dodávateľovi.

Platiteľ dane (dodávateľ) vyhotoví doklad v marci, v ktorom opraví pôvodný základ dane a daň, reklamovanú sumu. Opravu uvedie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze za to zdaňovacie obdobie, kedy vyhotovil doklad o oprave základu dane, t.j. v marci.

Daňové priznanie riadok 26 - rozdiel pôvodného a opraveného základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona o DPH a riadok 27 - daň zodpovedajúca riadku 26, ktorá vyplýva z opravy základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3, KV časť C.1. (údaje z vyhotovenej opravnej faktúry)

Odberateľ musí odpočet dane vrátiť podľa § 53 zákona o DPH (odberateľ dostal doklad, opravnú faktúru v marci (Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1) – t.j. uvedie prijatú opravnú faktúru v daňovom priznaní na riadku 28 - suma dane, o ktorú sa opravuje odpočítaná daň podľa § 53 zákona o DPH a v kontrolnom výkaze v mesiaci marec v časti C.2. (údaje z prijatej opravnej faktúry ).

Poznámka: Podľa § 73 písm. e) zákona o DPH, faktúra podľa § 72 musí byť vyhotovená do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH. Na vyhotovenej opravnej faktúre by malo byť uvedené aj číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry (§ 71 ods. 2 zákona o DPH, § 74 ods. 3 písm. d) zákona o DPH).

Upozornenie: Opravná faktúra vyhotovená z dôvodu opravy chyby (nesprávne uvedená cena, nesprávne fakturované množstvo resp. iné nesprávnosti) sa podáva za zdaňovacie obdobie, do ktorého patrí pôvodná faktúra, z čoho vyplýva aj povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz.

Oprava faktúry pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ak si nadobúdateľ tovaru (platiteľ dane) v tuzemsku z iného členského štátu odpočítal daň na vstupe a neskôr obdrží doklad o oprave základu dane od dodávateľa z iného členského štátu (IČ DPH v inom členskom štáte), je povinný v súlade s § 53 ods.1 zákona o DPH opraviť odpočítanú daň. Ak platiteľ dane doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods.1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods.1 zákona o DPH. Ak sa povinnosť opraviť odpočítanú daň viaže na nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, prípadne dodanie tovaru alebo služby, ak osobou povinnou platiť daň je odberateľ tovaru alebo služby, spolu so základom dane opraví aj daň podľa § 25 zákona o DPH.

Príklad č. 3: Platiteľ dane nadobudol tovar z Nemecka 20.2.2018 za cenu 40 000 eur. Faktúra bola vyhotovená v čase v súlade s § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. Slovenský podnikateľ uplatnil k cene slovenskú DPH (samozdanenie) vo výške 8 000 eur a zdaniteľný obchod uviedol do daňového priznania za zdaňovacie obdobie február 2018 (vykoná samozdanenie). Platiteľ si zároveň uplatní odpočítanie dane v rámci toho istého zdaňovacieho obdobia (rozsah uplatnenia DPH na vstupe závisí, či odberateľ uskutočňuje oslobodené plnenia alebo nie, resp. či uplatňuje koeficient).

Odberateľ ale zistil, že tovar je čiastočne poškodený, a preto požadoval zľavu vo výške 50 % z celkovej ceny.

Nemecký dodávateľ vyhotovil doklad o znížení ceny a odberateľ tento doklad obdržal v apríli 2018.

Slovenský podnikateľ (platiteľ dane) uvedie opravu základu dane a taktiež opravu odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie apríl 2018, v daňovom priznaní k DPH v riadku 26, 27 a 28 (keďže odberateľ uskutočňuje samozdanenie a následne aj uplatňuje odpočet na vstupe, preto musí vyplniť v daňovom priznaní všetky kolónky pre opravu základu dane aj pre § 25 aj pre § 53 zákona o DPH) a v kontrolnom výkaze v tabuľke C2 už vypĺňa len časť (údaje z prijatej opravnej faktúry).

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy