CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Ako na opravu faktúry?

V predošlom článku sme sa venovali povinným náležitostiam faktúry podľa zákona o DPH. Tentokrát sa bližšie pozrieme na to, ako sa zákon pozerá opravy faktúry. S rôznymi druhmi opráv faktúr sa stretávajú podnikatelia a ich účtovníci pomerne často. Niekedy je potrebné zmeniť adresu odberateľa, doplniť IČ DPH, upraviť množstvo dodaného tovaru či služby alebo priznať dodatočnú zľavu. Ku všetkým týmto opravám by mal existovať vo všeobecnosti opravný doklad, či už vo forme dobropisu, ťarchopisu alebo zjednodušenej opravnej faktúry. Z pohľadu zákona o DPH sa potom postupuje rôzne, podľa toho či ide o opravu základu dane podľa §25 alebo o opravu chyby. V akých situáciách je potrebné podávať dodatočné daňové priznanie a dodatočný kontrolný výkaz?

Oprava základu dane

Opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku upravuje § 25 ods.1 – 3 a ods.6 zákona o DPH. Zákon presne špecifikuje v akých situáciách je možné opraviť základ dane. V ostatných prípadoch nepôjde o opravu základu dane, ale o opravu chyby.

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu sa opraví, ak:

  1. Nastane úplnému alebo čiastočné zrušenie dodávky tovaru alebo služby, alebo ak dôjde k úplnému alebo čiastočnému vráteniu dodávky tovaru. V tomto prípade už bola dodávateľom vystavená faktúra, ale odberateľ tovar neprebral, vrátil alebo zrušil dodávku. Pôvodne vystavená faktúra sa „vydobropisuje“ v plnom alebo čiastočnom rozsahu.
  2. Dôjde k zníženiu ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti. Ide napr. o poskytnutie rôznych zliav, bonusov, množstevných rabatov poskytnutých po vzniku daňovej povinnosti v závislosti od splnenia dohodnutých zmluvných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim.
  3. Nastane zvýšenie ceny tovaru alebo služby.

Príklad

Tuzemský platiteľ odoberá elektrickú energiu, pričom s dodávateľom majú dohodnuté pravidelné mesačné zálohové platby vo výške 100 € bez DPH. Dodávateľ vystavil 11 faktúr vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Dňa 05.01.2016 vystavil a doručil vyúčtovaciu faktúru, z ktorej vznikol preplatok vo výške 30 € bez DPH.

Ide o opravu základu dane v zmysle §25 ods. 1 zákona o DPH. Odberateľ prijatú opravnú faktúru zahrnie do daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie 01/2016. Opravná faktúra patrí do kontrolného výkazu v januári do časti C.

Pri oprave základu dane podľa §25 zákona o DPH nevzniká povinnosť podávať dodatočné daňové priznanie. Rozdiel z opravnej faktúry sa do daňového priznania zahrnie v období, v ktorom:

Základ dane a daň sa nemusí opraviť, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že na takomto postupe sa obidve strany písomne dohodli (§25 ods. 6 ZDPH). Ide predovšetkým o poskytnuté zľavy, skontá a rabaty.

Zákon o DPH rozlišuje povinnosť a možnosť opraviť základ dane podľa toho, či sa jedná o zvýšenie/zniženie dane resp. zníženie/zvýšenie odpočítanej dane. V prípadoch kedy má oprava za následok zvýšenie dane alebo zníženie odpočítanej dane, má platiteľ povinnosť základ dane opraviť a daň doplatiť, resp. znížiť odpočet. Naopak, pokiaľ má oprava za následok zníženie daňovej povinnosti alebo zvýšenie nadmerného odpočtu, má platiteľ možnosť opraviť základ dane.

Oprava chyby

Opravou základu dane nie je:

Podľa zákona nie je možné dodatočne zasahovať do údajov už vystavenej faktúry. Pokiaľ potrebujeme do faktúry doplniť údaje alebo zmeniť adresu odberateľa (napr. ak došlo k zmene) môžeme vystaviť oznámenie o doplnení údajov na faktúre. Toto oznámenie, pokiaľ obsahuje číslo pôvodnej faktúry a opravený údaj, sa považuje za opravnú faktúru a je plnohodnotným dokladom. Takúto opravu je potrebné uvádzať aj v kontrolnom výkaze v časti C.

Vo všetkých týchto prípadoch je potrebné podať dodatočné daňové priznanie resp. dodatočný kontrolný výkaz za to zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka.

Príklad

Tuzemský platiteľ odoberá elektrickú energiu, pričom s dodávateľom majú dohodnuté pravidelné mesačné zálohové platby vo výške 100 € bez DPH. Dodávateľ vystavil 11 faktúr vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Dňa 05.01.2016 vystavil vyúčtovaciu faktúru, z ktorej vznikol preplatok vo výške 30 € bez DPH. Na základe reklamácie odberateľa vystavil dodávateľ ďalšiu opravnú faktúru, ktorá bola datovaná na 04.03.2016 a odberateľ ju prijal dňa 10.03.2016. Z tejto opravnej faktúry vznikol dodatočný preplatok vo výške 60 € bez DPH.

V tomto prípade nejde o opravu základu dane podľa §25 ods. 1 zákona o DPH ale o opravu chyby, ktorá sa má vzťahovať k tomu zdaňovaciemu obdobiu, s ktorým vzniknutá chyba súvisí. Platiteľ dane je povinný podať dodatočné daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie 01/2016, v ktorom bola uplatnená nesprávna oprava základu dane vo výške 30 € bez DPH namiesto 90 € bez DPH. Platiteľ dane nie je povinný podať dodatočný KV k DPH za zdaňovacie obdobie 01/2016.

Uvádzanie opravných faktúr v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze:

Druh opravného
dokladu
Riadok v
daňovom priznaní
Čiastka Časť kontrolného
výkazu
Vystavený dobropis 26
27
- základ dane
- daň
C1
Vystavený ťarchopis 26
27
+ základ dane
+ daň
C1
Prijatý dobropis 28 + daň C2
Prijatý ťarchopis 28 - daň C2
Prijatý dobropis z IČŠ 26
27
28
- základ dane
- daň
+ daň
Prijatý ťarchopis z IČŠ 26
27
28
+ základ dane
+ daň
- daň

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy

Zdieľať
Tweet