CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Odpočítanie dane z pridanej hodnoty

Kto má právo odpočítať daň?

Nárok na odpočet vzniká len tým firmám, resp. podnikateľom, ktorí sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Tzv. DPH-čka sa však nedá automaticky odpočítať z každej prijatej faktúry, ale je potrebné splniť niekoľko podmienok.

Ktorú daň je možné odpočítať?

Existencia faktúry

Na uplatnenie práva na odpočet je potrebné mať doklad preukazujúci tento nárok. Faktúru od dodávateľa, ktorá spĺňa všetky zákonné náležitosti je potrebné mať vždy pri kúpe tovaru alebo služby v tuzemsku. Bez riadnej faktúry nie je možné z týchto dodávok uplatniť odpočítanie dane. Rovnako sa faktúra vyžaduje pri nadobudnutí tovaru od dodávateľa z iných členských krajín. Pri dovoze tovaru z tretích krajín sa nevyžaduje faktúra, ale je potrebné evidovať dovozný doklad potvrdený colným orgánom. V prípade dodania tovaru s montážou a inštaláciou a pri službách poskytnutých zahraničným dodávateľom sa faktúra nevyžaduje. K preukázaniu nároku na odpočet DPH postačuje evidencia dane v záznamoch.

Samotná existencia faktúry však nestačí na uplatnenie práva na odpočet dane, ale je potrebné aby došlo k reálnemu pohybu tovaru alebo dodaniu služby, teda k zdaniteľnému plneniu.

Obdobie na odpočítanie dane

Platiteľ dane si môže uplatniť právo na odpočítanie dane v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka, najskôr však v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom vzniklo právo na odpočet dane, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má požadovaný doklad (faktúru z tuzemska, faktúru za tovar iného členského štátu, dovozný doklad). Ak právo na odpočítanie dane vzniklo v zdaňovacom období napr. december 2013 a platiteľ dane má do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie december 2013 faktúru, môže odpočítať daň len v jednom zdaňovacom období, december 2013. Ak platiteľ dane nemá doklad do lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, môže si odpočítať daň za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostane doklad.

Pri prijatí služieb od zahraničnej osoby a dodaní tovaru s montážou a inštaláciou od zahraničnej osoby, kedy je príjemca plnenia osobou povinnou platiť daň, si platiteľ dane – príjemca môže odpočítať daň najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak je daň uvedená v záznamoch (faktúra sa nevyžaduje).

Viac príkladov na určenie zdaňovacieho obdobia, kedy je možné uplatniť odpočítanie dane, nájdete v tomto článku.

Následné použitie dodaného tovaru alebo služieb

Pre vznik nároku na odpočítanie dane je podstatné, aby prijaté tovary a služby mali priamu a bezprostrednú väzbu na zdaniteľné plnenie s nárokom na odpočítanie dane. Platiteľ dane musí vedieť objektívne preukázať všetky skutočnosti, na základe ktorých si uplatnil odpočítanie dane, t.j., že prijaté tovary a služby bezprostredne súvisia s jeho ekonomickou činnosťou. Podmienkou vzniku práva na odpočítanie dane je, že platiteľ dane príjme tovar alebo službu na účely svojho podnikania ako platiteľ dane.

Zákaz odpočtu

Zákon zakazuje odpočet DPH pri:

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy