CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Odpočítanie DPH pri registrácii

Zákon o dani z pridanej hodnoty umožňuje každému novoregistrovanému platiteľovi uplatniť si odpočet DPH na skôr nadobudnuté tovary a služby. Na odpočítanie danie pri registrácii sa uplatňujú rovnaké podmienky z hľadiska vzniku nároku na odpočet DPH (napr. vznik zdaniteľného plnenia, reálny pohyb tovarov, existencia faktúry a pod.) ako pri akomkoľvek inom odpočítaní dane. Z ktorých tovarov a služieb je možné daň odpočítať a ako správne určiť výšku odpočítanej dane sa dozviete v tomto článku.

Odpočítať daň pri registrácii si môže len plnohodnotný platiteľ dane. Táto možnosť sa nevzťahuje na osoby registrované podľa §7 a §7a. Zákon v prípade nadmerného odpočtu hovorí o možnosti a nie povinnosti uplatnenia, čiže v prípade ak by si podnikateľ daň pri registrácii neodpočítal, nemôže byť sankcionovaný.

Odpočet DPH pri registrácii je možné podľa §55 uplatniť z tovarov a služieb, ktoré boli nadobudnuté pred tým, ako sa osoba stala platiteľom dane. Nárok na odpočítanie dane je možné uplatniť kedykoľvek počas kalendárneho roka, nemusí to byť v prvom zdaňovacom období.

V prípade oneskorenej registrácie, keď platiteľ podáva daňové priznanie za špecifické obdobie keď mal byť platiteľom ale nebol, nevzniká nárok na odpočítanie dane za minulé obdobia. Odpočet DPH pri registrácii si takýto platiteľ uplatní najskôr v prvom riadnom zdaňovacom období, kedy mu bol štatút platiteľa dane.

Podmienky pre uplatnenie nároku na odpočet DPH pri registrácii

Daň je pri registrácii možné odpočítať len z tých tovarov a služieb, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

Odpočítanie dane zo služieb

V prípade, ak platiteľ dane použije prijaté služby na svoje dodávky ako platiteľ (t. j. na svoje dodávky po dátume DPH registrácie, pri splnení všeobecných podmienok odpočtu), môže si uplatniť odpočet DPH zo služieb pri registrácii za platiteľa. V prípade, ak služby využije iba na svoje dodávky pred svojou DPH registráciou, odpočet nie je možný. V prípade, ak boli prijaté služby použité na dodávky platiteľa po jeho DPH registrácii a súčasne aj na dodávky pred DPH registráciou (napr. služby opracovania tovaru prijaté pred registráciou, pričom časť opracovaného tovaru bola platiteľom dodaná pred jeho DPH registráciou, časť po jeho DPH registrácie) môže platiteľ odpočítať DPH zo služby tiež v plnej výške, nakoľko splnil podmienku odpočtu, že službu použil na svoje dodávky ako platiteľ a zároveň ho žiadne ustanovenie ZDPH nenúti tento odpočet krátiť.

PRÍKLAD

 1. PO si v septembri 2014 obstarala nákladný automobil v sume 15 600 € vrátane DPH (rovnomerná metóda odpisovania).
 2. V marci 2015 si PO obstarala vŕtačku v hodnote 725 € vrátane DPH, o ktorej účtovala ako o zásobách a eviduje ju v operatívnej evidencii drobného HM.
 3. V máji 2015 si PO obstarala formou finančného prenájmu trvajúceho 36 mesiacov osobný automobil v hodnote 18 000 € vrátane DPH; pričom výška pravidelnej mesačnej splátky činí 600 € vrátane DPH.
 4. Vo februári 2017 si PO obstarala na účely podnikania PC zostavu v sume 1 440 € vrátane DPH.
 5. V mesiaci marec 2017 prijala faktúru za elektrickú energiu vo výške 1 000 € vrátane DPH. Faktúry za hovorné sú vždy na sumu 120 € vrátane DPH.
 6. K 30.04.2017 PO evidovala materiál na sklade v celkovej výške (obstarávacej cene) 12 900 € vrátane DPH.

Správca dane na základe podanej žiadosti o registráciu pre DPH v priebehu mesiaca apríl 2017, vykonal registráciu, pričom PO sa stala platiteľom DPH od 01.05.2017.

RIEŠENIE

 1. Pri odpisovanom majetku je možné uplatniť odpočet DPH z daňovej zostatkovej ceny. Daňová zostatková cena v tomto prípade je 6500 eur, z toho základ dane: 5416,67 (6500/120*100). PO si môže odpočítať daň vo výške 1083,33 eur (5416,67*0,2)
 2. Bez nároku na odpočítanie - majetok bol účtovaný do nákladov, teda bol zahrnutý do daňových výdavkov v predchádzajúcom období. Pri majetku do 1700 eur, ktorý je zaradený do majetku a odpisuje sa, je možné uplatniť odpočet z daňovej zostatkovej ceny.
 3. Je možné uplatniť nárok na odpočítanie dane len z leasingových splátok. Daň je možné odpočítať z leasingových splátok vzťahujúcich sa k roku 2017, teda za 4 mesiace. Odpočet bude vo výške 400 eur (4*100)
 4. Nárok na odpočítanie dane je možné uplatniť v plnej výške - 240 eur.
 5. Pri uplatnení nároku na odpočet dane zo služieb, je potrebné vedieť preukázať súvislosť so zdaniteľným plnením. Odpočet z dodanej elektrickej energie je vo výške 166,67 eur a z telekomunikačných služieb 20 eur.
 6. Je potrebné vedieť preukázať, že stav tovaru vykázaný v účtovníctve bol reálne na sklade. V tomto prípade vzniká nárok na odpočet dane vo výške 2150 eur.

Nárok na odpočítanie DPH pri registrácii vo výške 4 060 € si platiteľ DPH uplatní najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho (hospodárskeho) roka.

Platiteľ dane uvedie DPH uplatnenú pri registrácii v DP k DPH na r. 29. Do kontrolného výkazu k DPH sa táto uplatnená DPH pri registrácii neuvádza.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy