CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Obchodovanie s krajinami mimo EÚ (tretie krajiny) - 3. časť (Ing. Ivana Glazelová)

Poskytnutá služba do tretieho štátu

Pri dodaní služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu, je platiteľ dane povinný vyhotoviť v zákonom stanovenej lehote faktúru a na faktúre uviesť okrem iných údajov aj deň dodania služby, ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry (§ 72 až 74 zákona o DPH).

Podľa § 72 ods. 2 zákona o DPH, zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá dodá službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte alebo treťom štáte, je povinná vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri dodaní služby a prijatí platby pred dodaním služby. Dodanie služby s miestom dodania v treťom štáte sa neuvádza v súhrnnom výkaze.

Služby dodané do tretieho štátu, t.j. ide o štát mimo Európskej únie (príklady)

Na rozdiel od služieb, ktoré sú dodané do iného členského štátu, dodanie služieb do tretieho štátu sa neuvádza do súhrnného výkazu.

Zdaniteľná osoba (podnikateľ v SR) nemá povinnosť registrácie podľa § 7a, ak dodá služby do tretieho štátu pre zdaniteľnú osobu (podnikateľa) usadeného v treťom štáte.

Príklad č. 5 : Dodanie prác na hnuteľnom majetku vykonaných slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa pre podnikateľa z tretieho štátu.

Tuzemský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný na DPH, sa dohodol na základe objednávky podnikateľa z Ukrajiny, že mu vykoná opravu stroja (práce na hnuteľnom majetku). Aké bude mať povinnosti z pohľadu zákona o DPH ?

Riešenie: Miesto dodania predmetnej služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Keďže tuzemský podnikateľ nie je registrovaný na DPH a dodáva cezhraničné služby pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu, nemá povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH. Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska DPH nemá k danému prípadu žiadne povinnosti. V danom prípade nie je podstatné, či sa práce na hnuteľnom majetku vykonajú v SR, alebo na Ukrajine.

Príklad č. 6:Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe ústneho dohovoru so súkromnou osobou z Ukrajiny, že mu vykoná opravu stroja. Opravu vykonal v Ukrajine.

Riešenie:Tuzemský platiteľ vykonal cezhraničné služby pre nezdaniteľnú osobu z tretieho štátu, t.j. miesto dodania sa určí podľa výnimiek uvedených § 16 ods. 9 zákona o DPH, týmto miestom je Ukrajina. Tuzemský platiteľ fakturuje predmetné služby bez slovenskej dane keďže táto služba nie je predmetom dane v SR.

Upozornenie: Poskytnutie služby ( § 16 zákona o DPH), ktorá má miesto dodania v (zahraničí) tretej krajine, platiteľ DPH v Slovenskej republike síce nezdaňuje, avšak mal by sa informovať v danej tretej krajine, či mu vyplývajú z dôvodu poskytnutia služby do tejto krajiny daňové povinnosti.

Príklad č. 7: (Sprostredkovanie predaja tovaru poskytnuté slovenským platiteľom pre americkú obchodnú spoločnosť)

Slovenský platiteľ, fyzická osoba sprostredkoval pre americkú obchodnú spoločnosť dodanie tovaru, ktorý americkej spoločnosti predal iný tuzemský platiteľ. Za sprostredkovanie predaja tovaru si slovenský platiteľ účtoval províziu, ktorú fakturoval americkej spoločnosti, usadenej a registrovanej v USA.

Má služby zdaniť slovenskou DPH?

Odpoveď: Slovenský platiteľ poskytuje sprostredkovateľské služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 Zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal americký podnikateľ. Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane.

Príklad č. 8 : Dodanie opravy stroja pre zahraničnú osobu z tretieho štátu

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je v SR registrovaná pre DPH, sa dohodla s ukrajinským podnikateľom, že mu opraví stroj nachádzajúci sa na území SR. Je zdaniteľná osoba povinná podať žiadosť o registráciu v zmysle § 7a zákona o DPH ?

Odpoveď: Pre správne posúdenie povinnosti registrácie je potrebné určiť miesto dodania služby. V prípade poskytnutia opravy stroja pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde je príjemca služby usadený, t.j. v treťom štáte. Pretože služba nemá miesto dodania v inom členskom štáte, ale v treťom štáte, zdaniteľná osoba nie je povinná sa registrovať pre daň podľa § 7a zákona o DPH.

§ 16 ods. 16 a § 16 ods. 17 zákona o DPH

V § 16 ods. 16 zákona o DPH je uvedené, že miestom dodania služieb uvedených v odseku 17 vrátane prijatia záväzku zdržať sa zámeru ich vykonávania alebo zdržať sa ich vykonávania úplne alebo čiastočne, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava mimo územia Európskej únie, je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

V § 16 ods. 17 zákona o DPH sú uvedené služby, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa odseku 16 , sú to tieto:

a) prevod a postúpenie autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv,

b) reklamné služby,

c) poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke a iné podobné služby vrátane služieb spracovania údajov a poskytovania informácií,

d) bankové, finančné, poisťovacie a zaisťovacie služby s výnimkou nájmu bezpečnostných schránok,

e) poskytnutie zamestnancov,

f) nájom hnuteľného hmotného majetku okrem nájmu dopravných prostriedkov, železničných vagónov a vozňov, prívesov a návesov,

g) poskytnutie prístupu k sústave zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, k sieti, ktorá je k takejto sústave pripojená, k elektrizačnej sústave, teplárenským sieťam, chladiarenským sieťam, preprava alebo distribúcia prostredníctvom uvedených sústav alebo sietí a dodanie ostatných priamo súvisiacich služieb.

Príklad č. 9: Slovenský platiteľ poskytol tlmočnícke služby súkromnej osobe, ktorá je usadená na Ukrajine.

Budú sa tieto služby zdaňovať slovenskou DPH ?

Riešenie: Nie, keďže miesto dodania je v treťom štáte (na Ukrajine) podľa § 16 ods. 16 zákona o DPH, táto služba nepodlieha dani v SR.

Poznámka (porovnanie poskytnutie služby podľa § 16 ods. 16 do EÚ a do tretej krajiny): Právnik – platiteľ dane poskytne právnu službu ukrajinskému občanovi. Miestom dodania právnej služby je podľa § 16 ods. 16 zákona o DPH miesto, kde má príjemca služby bydlisko, t.j. Ukrajina. Právnik fakturuje poskytnutú právnu službu ukrajinskému občanovi bez slovenskej DPH. V prípade, ak by právna služba bola poskytnutá českému občanovi, miesto dodania právnej služby sa určí podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH (poskytnutie služby nezdaniteľnej osobe), t.j. miesto, kde má dodávateľ služby sídlo – tuzemsko SR. Právnik by k fakturovanej cene právnej služby poskytnutej českému občanovi uplatnil slovenskú DPH.

Poznámka: Ako podnikateľ overí, či službu dodáva zdaniteľnej alebo nezdaniteľnej osobe? Univerzálny postup neexistuje, pričom záleží aj na tom, aký typ služby a akým spôsobom ju poskytuje. Ak sú služby poskytované cez webovú stránku, pričom si klient službu objednáva, tak v objednávkovom formulári môže označiť, či službu objednáva ako konečný spotrebiteľ alebo ako podnikateľ. Objednávkový formulár by mal mať povinné vyplňované údaje. Podnikateľ môže vyhľadať svojho klienta prostredníctvom internetu napr. v zahraničných registroch, sú podobné živnostenskému registru alebo obchodnému registru. Prípadne môže priamo kontaktovať svojho klienta s otázkou, či si službu objednávka ako podnikateľ (v rámci podnikateľskej činnosti) alebo konečný spotrebiteľ.

Príklad č. 10 : Stavebné práce dodané slovenským platiteľom na stavbe v Rusku pre slovenského platiteľa dane

Slovenský platiteľ poskytol stavebné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Rusku pre slovenského platiteľa dane. Ako ma slovenský platiteľ vystaviť faktúru? Bude uvádzať slovenskú daň ?

Riešenie: Miesto dodania je v Rusku – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Z uvedeného vyplýva, že dodanie stavebných prác nebude podliehať slovenskej dani. Slovenský platiteľ vo faktúre neuvádza slovenskú DPH. Rovnako dodanie služieb neuvádza ani v súhrnnom výkaze.

Upozornenie: Poskytnutie služby ( § 16 zákona o DPH), ktorá má miesto dodania v (zahraničí) tretej krajine, platiteľ DPH v Slovenskej republike síce nezdaňuje, avšak mal by sa informovať v danej tretej krajine, či mu vyplývajú z dôvodu poskytnutia služby do tejto krajiny daňové povinnosti.

Poskytnutie služby

Príklad č. 11: Tlmočnícke služby poskytnuté podnikateľovi z Ameriky uskutočnené v SR slovenským platiteľom.

Ide o službu podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Povinnosť platiť daň má zdaniteľná osoba z tretieho štátu.

Slovenský podnikateľ, platiteľ DPH sa zaoberá prekladateľskou činnosťou. Americký podnikateľ požiadal slovenského podnikateľa, aby mu poskytol tlmočnícke služby z dôvodu prezentácie jeho výrobkov na výstave, ktorá sa konala v SR. Služba bola poskytnutá dňa 25.4.2017 pre účely prepočtu na menu EUR musíme použiť deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, t.j. kurz ECB z 24.4.2017

kurz ECB pre USD dňa 24.4.2017 bol 1,0848

Slovenský platiteľ poskytuje tlmočnícke služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ zo Švajčiarska (tretí štát), potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane.

Poradové číslo text suma MD DAL
1. Faktúra za poskytnutú službu 210 USD 311 602
Kurz pre účely ocenenia pohľadávky 1,0848 kurz USD (24.4.2017) ECB 193,58 EUR 311 602
2. Úhrada prijatá na účet vedený v mene EUR 210 USD 221 311
Dňa 28.4.2017 (kurz komerčnej banky 1,0990 kurz USD) 191,08 EUR 221 311
3. Kurzový rozdiel 2,50 EUR 563 311

Poznámka: Tieto služby sa neuvádzajú v súhrnnom výkaze pretože ide o tretí štát.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy