CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Obrat pre účely registrácie DPH po novele zákona o DPH od 1.1.2019 (Ing. Ivana Glazelová)

Novelou zákona o DPH dochádza k zjednoteniu pravidiel pre posudzovanie obratu na účely zákona o DPH.

Dôvodom je zmena v definícii obratu v našom zákone o DPH pre účely registrácie za platiteľa dane, nakoľko článok 288 smernice DPH používa pojem hodnota.

Stav platný do 31.12.2018  bol v zákone o DPH v tomto znení :

Podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH, na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

Dôvodová správa uvádza, že v súčasnej  platnej definícii obratu (platnej do 31.12.2018) sú použité pojmy „príjmy“ a „výnosy“, čo spôsobuje nerovnaké podmienky pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo. Z tohto dôvodu sa tieto pojmy nahrádzajú pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb“,  čo znamená, že do obratu sa zahrnie hodnota dodaných tovarov a služieb v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH v čase ich dodania. Na základe novej definície sa do obratu nezahrnú platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby. Tieto prijaté „preddavkové platby“  predstavujú súčasť hodnoty tovaru alebo služby a zahrnú sa do obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná.

To znamená, že súčasný stav platný do 31.12.2018 rozlišuje medzi zdaniteľnými osobami  v závislosti od skutočnosti, či vedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo

Nové znenie v zákone o DPH - stav účinný k 1.1.2019

Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa §28 až 36 a podľa §40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa §37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa §39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

Z uvedeného vyplýva, že od 1. 1. 2019:

Pozor ale na prechodné ustanovenie – § 85kg ods. 1 zákona o DPH

Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa aj obrat dosiahnutý podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Na tovary a služby, ktoré boli dodané v období sledovanom podľa § 4 ods. 1 a ktoré neboli zahrnuté do obratu do 31. decembra 2018, sa vzťahuje § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018.

Výpočet koeficientu podľa § 50 Zákona o DPH

Znenie platné do 31.12.2018

Podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH, koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z

a) predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,

b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,

c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,

d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti.

Avšak so zmenou definície obratu sa novelizoval aj § 50 ods. 2 Zákona o DPH. Dochádza ku týmto zmenám.

V § 50 ods. 2 sa slová „sú výnosy (príjmy) bez dane z“ sa nahrádzajú slovami „je hodnota bez dane dodaných“, slová „sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých“ sa nahrádzajú slovami „je hodnota bez dane zo všetkých dodaných“ a slová „neuvádzajú výnosy (príjmy)“ sa nahrádzajú slovami „neuvádza hodnota“.

Zároveň je potrebné pracovať aj s prechodným ustanovením v  § 85kg zákona o DPH

Koeficient podľa § 50 ods. 4 za kalendárny rok 2018 a za hospodársky rok, ktorý sa začal do 31. decembra 2018, sa vypočíta podľa § 50 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.

Podľa nového znenia sa teda bude postupovať až pri výpočte ročného koeficientu za kalendárny rok 2019, prípadne za hospodársky rok, ktorý začal po 31.12.2018.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy