CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Obchodovanie s krajinami mimo EÚ (tretie krajiny) - 2. časť (Ing. Ivana Glazelová)

Prijatie služby z tretieho štátu

Podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH, zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku.

To znamená, že ak zahraničná osoba (podnikateľ usadený v zahraničí, a to buď v členskom štáte alebo v treťom štáte) dodá do tuzemska služby slovenskému podnikateľovi, osobe registrovanej pre daň, zdaniteľnej osobe z tuzemska, daň platí tento slovenský zákazník (§ 69 ods. 3 zákona o DPH). Osobou povinnou platiť daň pri prijatí služby je aj zdaniteľná osoba, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť (registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH je iba pri službách podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ktoré sú prijaté z EÚ alebo poskytnuté do EÚ, ak už má ale subjekt registráciu podľa § 7 zákona o DPH žiadosť už nepodáva na registráciu podľa § 7a zákona o DPH).

Prijatá služba z tretieho štátu

Žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH nepodáva zdaniteľná osoba (neplatiteľ DPH v SR), ak :

• je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH alebo je registrovaná za platiteľa dane (podľa § 4, § 4b, § 5, § 6)

• prijme službu, ktorá je v tuzemsku oslobodená od dane resp. dodá službu, ktorá je v členskom štáte príjemcu služby oslobodená od dane

• prijme službu od osoby z tretieho štátu resp. dodá službu osobe z tretieho štátu

• prijme službu od nezdaniteľnej osoby alebo dodá službu nezdaniteľnej osobe

• prijme alebo dodá službu, pri ktorej sa miesto dodania neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ale podľa iných ustanovení zákona o DPH (podľa § 16 resp. podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH).

V § 69 ods. 2 zákona o DPH sú upravené druhy služieb podľa výnimiek z § 16 kedy je zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku povinná platiť daň, a to pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.

§ 69 zákona o DPH nám teda upravuje kto má povinnosť zaplatiť DPH zo zdaniteľného obchodu, a preto je jedným z veľmi dôležitých paragrafov zákona o DPH, ktoré odporúčame mať čo najlepšie naštudované.

Pri prijatí služieb z tretieho štátu je rozdiel oproti prijatým službám z EÚ, nakoľko pri službách podľa § 15 prijatých z EÚ (resp. poskytnutých do členských štátov EÚ) vznikajú zdaniteľným osobám neplatiteľom aj registračné povinnosti podľa § 7a zákona o DPH.

Úprava ohľadom podania daňového priznania je v § 78 ods. 3 zákona o DPH, kde je uvedené, že ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň (§ 69 zákona o DPH), je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň s výnimkou podľa odseku 4. Osoba, ktorá nie je platiteľom, nie je povinná zaplatiť daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur.

To znamená, že podať daňové priznanie z dôvodu prijatia služby z tretieho štátu z vykonaného samozdanenia bude mať aj zdaniteľná osoba, neplatiteľ DPH, pričom nemá nárok na uplatnenie si DPH na vstupe keďže nejde o platiteľa DPH a má iba povinnosť daň odviesť.

Príklad č. 2: Poradenské služby dodané zahraničnou osobou z Ruska pre slovenského platiteľa dane

Slovenský platiteľ dane sa obrátil na podnikateľa z Ruska, aby mu dodal poradenské služby v oblasti podnikania v priemyselnom odvetví. Ako bude postupovať z hľadiska DPH?

Odpoveď:

Slovenský platiteľ prijal cezhraničnú službu od zahraničného dodávateľa z tretieho štátu. Keďže miesto dodania poradenských služieb voči zdaniteľnej osobe registrovanej pre daň a usadenej v tuzemsku sa určí podľa § 15 ods.1 zákona o DPH, potom podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH má povinnosť platiť daň tuzemský platiteľ. Samozdanenie služby prizná v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Keďže podnikateľ z Ruska nemá IČDPH EÚ, uvedie v kontrolnom výkaze v riadku IČDPH dodávateľa „0“.

Príklad č. 3 :

Spoločnosť ABC s. r. o. je platiteľom DPH v SR. Dňa 13. apríla 2017 prijme službu (v článku sa nebudeme zaoberať medzinárodným zdaňovaním, takže predpokladajme, že ide o službu, ktorá bude podliehať zdaňovaniu dani z príjmov v USA) od dodávateľa z USA v hodnote 330 USD.

Služba je poskytnutá zdaniteľnou osobou z tretieho štátu. Miestom dodania služby je podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH tuzemsko, t. j. Slovensko, slovenská spoločnosť je zdaniteľnou osobou povinnou platiť DPH z prijatej služby podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH kde je uvedené, že zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku.

Účtovná jednotka má preto povinnosť si vypočítať DPH na výstupe a následne posudzuje, či si môže uplatniť aj DPH na vstupe, a to v súlade s § 49 až § 51 zákona o DPH.

V našom príklade účtovná jednotka použije službu na plnenia podliehajúce DPH a účtovná jednotka neuplatňuje ani koeficient, t.j. má plný nárok na DPH na vstupe.

Keďže bola suma za službu uvedená v cudzej mene, je potrebné urobiť prepočet na eurá jednak pre účely zaevidovania záväzku do účtovníctva a jednak pre prepočet základu dane pre účely výpočtu DPH na výstupe. Kurz či pre účely DPH alebo pre účely zaevidovania záväzku je rovnaký, a to deň dodania, t.j. deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti (deň predchádzajúci dňu dodania).

Zaevidovanie záväzku podľa § 24 ods. 1 písm. a) Zákona o účtovníctve je pre účely oceňovania deň uskutočnenia účtovného prípadu a prepočet kurzom je uvedený v ods. 2 písm. a) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Podľa § 2 ods. 1 postupov účtovania v PÚ je dňom uskutočnenia účtovného prípadu napríklad deň splnenia dodávky (deň dodania), platby záväzku , inkasa pohľadávky.

To znamená, že prepočet sa zrealizuje kurzom zo dňa, ktorý predchádza dňu vzniku daňovej povinnosti, deň vzniku daňovej povinnosti bol 13. 4. 2017, preto sa pri prepočte použije kurz ECB zo dňa 12. 4. 2017, t. j. 1,0605 USD

poradové číslo text suma MD DAL
1. Faktúra za poskytnutú službu 330 USD 518 321
Kurz pre účely ocenenia záväzku aj pre účely ocenenia z dôvodu výpočtu samozdanenia je rovnaký tj. 1,0605 kurz USD (12.4.2017) ECB 311,17 518 321
2. Samozdanenie 20% zo základu (311,17 x 20% DPH) 62,23 EUR 343 343
3. Úhrada z účtu vedenom v mene EUR 330 USD 321 221
Dňa 20.4.2017 (kurz komerčnej banky 1,0935 kurz USD) 301,78 321 221
4. Kurzový rozdiel 9,39 EUR 321 663

Poznámka: Ak by účtovná jednotka mala zriadený účet v mene USD a účtovná jednotka by mala zvolenú metódu prepočtu úbytku z účtu USD kurz ECB použila by na ocenenie úbytku USD z účtu vedenom v USD kurz ECB zo dňa 19.4.2017 (deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu).

Príklad č. 4 (Prijatie reklamnej služby od podnikateľa z tretieho štátu):

Slovenský podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane v SR, prijme reklamnú službu od podnikateľa z tretieho štátu.

Má slovenský podnikateľ povinnosť sa zaregistrovať pre DPH podľa § 7a zákona o DPH pred prijatím reklamnej služby?

Odpoveď: Slovenský podnikateľ nemá povinnosť požiadať o registráciu pre DPH podľa § 7a zákona o DPH, pretože prijal reklamnú službu od podnikateľa z tretieho štátu avšak podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH je osobou povinnou platiť DPH a má povinnosť podľa § 78 zákona o DPH podať aj daňové priznanie. Príjemca služby nie je platiteľom dane, a preto nemá právo na odpočítanie dane.

Poznámka: Na prvej strane tlačiva daňového priznania DPH sa krížikom označuje o akého platiteľa resp. daňovníka ide, t.j. či ide o platiteľa dane z pridanej hodnoty, iná osoba registrovaná pre daň (§ 7a, § 7 zákona o DPH), osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona o DPH (čo je vlastne neplatiteľ DPH, ktorý ani nemá registráciu podľa § 7 a § 7a a ktorý prijme službu z tretieho štátu a je osobou povinnou platiť DPH bez nároku na odpočet na vstupe).

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy