CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Najčastejšie chyby pri prenose daňovej povinnosti

Prenos daňovej povinnosti

Podľa § 69 ods. 2 Zákona o DPH: Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.

Zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, príp. bydlisko (zdaniteľná osoba usadená v tuzemsku), je povinná platiť daň pri prijatí služieb od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak ide o služby uvedené v § 16 ods. 1 až 4 a ods. 10 a 11 zákona o DPH a taktiež pri kúpe tovaru od zahraničnej osoby.

Je potrebné upozorniť, že povinnosť zaplatiť daň do štátneho rozpočtu pri uplatňovaní § 69 ods. 2 zákona o DPH pri prijatí služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 1 až 4 a ods. 10 a 11 a pri kúpe tovaru od zahraničného dodávateľa (tzv. samozdanenie) má okrem platiteľa dane aj zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, príp. bydlisko (zdaniteľná osoba usadená v tuzemsku), ktorá nemá pridelené IČ DPH.

Uvedieme si príklad na prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovaru zahraničnou osobou slovenskej zdaniteľnej osobe v SR, t.j. v SR usadenej (nezamieňať si s intrakomunitárnym nadobudnutím tovaru z iného členského štátu podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH).

Keďže od 1.1.2016 (novela č. 268/2015 Z.z.) sa prenos daňovej povinnosti vzťahuje nielen na dodanie uvedených služieb a na dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou, ale aj na každé dodanie tovaru, to znamená, že od 1.1.2016 sa značne rozšíril tento prenos daňovej povinnosti, preto si rozoberieme tento princíp (postup) pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní tovaru od zahraničnej osoby.

Neplatitelia DPH sú tiež povinní v niektorých situáciách platiť daň

Slovenské zdaniteľné osoby v SR usadené, ktoré nie sú platiteľmi DPH zabúdajú na svoju povinnosť platiť DPH podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH kedy je na nich prenesená daňová povinnosť ak jej uvedenú dodávku dodala zahraničná zdaniteľná osoba.

Podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH sa prenos daňovej povinnosti na odberateľa tovaru (t.j. odberateľ má povinnosť „samozdaniť sa“) zrealizuje pri splnení nasledovných podmienok

1. odberateľom tovaru musí byť zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, t.j. zdaniteľná osoba musí byť usadená v tuzemsku, pričom je bezpredmetné, či:

2. dodávateľom tovaru musí byť zahraničná osoba, čiže zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (§ 5 zákona o DPH), pričom je bezpredmetné, či daná zahraničná osoba:

3. predmetom dodávky je dodanie tovaru (okrem tovaru dodaného zásielkovým predajom - § 6 ods. 5 zákona o DPH), ktorého miesto dodania je tuzemsko. Môže teda ísť napr. o dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo s prepravou na území SR, o dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet alebo o dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy, pri ktorých však musí byť miesto dodania tovaru v tuzemsku - § 13 zákona o DPH.

Nesprávne určenie dátumu daňovej povinnosti

Daňová povinnosť odberateľovi tovaru (tuzemskej zdaniteľnej osobe) vzniká podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH dňom dodania tovaru, resp. ak je platba (preddavok, záloha) prijatá pred dodaním tovaru, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 zákona o DPH).

Ak je odberateľom tovaru, ktorému vzniká povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH:

a) platiteľ DPH (registrovaný k DPH podľa § 4 alebo 4b zákona o DPH), potom v daňovom priznaní k DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť, uvádza v riadku 09 základ dane z nakúpeného tovaru a prislúchajúcu daň uvádza v riadku 10. (Ak spĺňa podmienky § 49 - § 51 zákona o DPH, môže si predmetnú daň aj odpočítať v riadku 21 resp. v riadku 20, ak kúpený tovar podlieha sadzbe dane 10%).

b) Údaje o predmetnej transakcii uvádza v časti B.1. kontrolného výkazu, ktorý podáva za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť,

c) ak je odberateľom tohto tovaru zdaniteľná osoba usadená v SR, ktorá nie je platiteľom DPH (t.j. zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH alebo zdaniteľná osoba, ktorá nemá pridelené IČ DPH), potom v daňovom priznaní k DPH, ktoré je povinná podať podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, uvádza v riadku 09 základ dane z nakúpeného tovaru a prislúchajúcu daň uvádza v riadku 10. Rovnako, do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, je povinná zaplatiť vypočítanú daň; ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur, nie je povinná ju zaplatiť (avšak povinnosť podať daňové priznanie k DPH i v takomto prípade zostáva). Keďže nie je platiteľom DPH nemá nárok na odpočítanie dane a je len osobou povinnou zaplatiť DPH.

Príklad č. 1 :

Ruská firma ABC v tuzemsku neusadená kúpila v Košiciach stroj od slovenskej firmy BDA (platiteľ DPH), ktorý obratom predala inej slovenskej firme Gala (platiteľ DPH) do Žiliny.

Ktorá zo zmluvných strán je povinná platiť DPH v tuzemsku?

Postup:

Slovenská firma BDA dodanie tovaru ruskej firme ABC fakturuje s DPH, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods.1 zákona o DPH.

Ruská firma ABC fakturuje slovenskej firme Gala dodanie tovaru bez DPH, pretože platiť daň (samozdaniť sa) je povinná podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH slovenská firma Gala.

Príklad č. 2 :

Rakúska firma DCA neidentifikovaná pre daň v Rakúsku ani v SR kúpila v Nitre tovar od slovenskej firmy ZETA (neplatiteľ DPH), ktorý následne aj v Nitre v mesiaci jún 2017 predala slovenskej firme OPC (neplatiteľ DPH) v cene 2 000 eur. Je povinná firma OPC platiť DPH (samozdaniť sa) i napriek tomu, že nie je registrovaným platiteľom DPH?

Postup:

Slovenská firma OPC je podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH povinná platiť daň ( t.j. samozdaniť sa) i napriek tomu, že nie je platiteľom DPH.

Firma OPC bola povinná podať do 25. júla 2017 daňové priznanie k DPH čo jej vyplýva z § 78 ods. 3 zákona o DPH, v ktorom prizná daň z nakúpeného tovaru vo výške 400 eur, ktorú je aj povinná zaplatiť v tej istej lehote. Spoločnosť je len osobou povinnou platiť daň (nemá nárok na uplatnenie si DPH na vstupe podľa § 49 až § 51 zákona o DPH nakoľko nie je platiteľom DPH).

Pri samozdanení prijatej služby alebo tovaru má právo na odpočítanie dane len platiteľ dane. Zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľom dane, sú povinné pri prijatí služby od zahraničnej osoby alebo pri kúpe tovaru od zahraničnej osoby alebo pri kúpe tovaru od zahraničnej osoby zaplatiť daň do štátneho rozpočtu (musia podať daňové priznanie), avšak nemôžu si uplatniť odpočet dane.

Upozornenie: Nezamieňať si s nadobudnutím tovaru z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH, kedy postupuje v súlade s § 11 zákona o DPH, resp. 11a zákona o DPH.

Preddavky pri dodaní tovaru s montážou a inštaláciou

Uvedieme si preto príklad pri zaplatení preddavku pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou a pri intrakomunitárnom dodaní tovaru (nadobudnutí tovaru) a zaplatení preddavku.

V uvedenom príklade sa budeme zaoberať dodaním tovaru s montážou od zahraničnej zdaniteľnej osoby kedy je slovenská zdaniteľná osoba povinná platiť daň podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH.

Daňová povinnosť vzniká aj prijatím platby, ak je platba prijatá pred skutočným dodaním tovaru aj zdaniteľnej osobe (platiteľovi dane alebo neplatiteľovi dane) pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ktorý jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak ide o tovar s miestom dodania v tuzemsku. Ide o prípad, keď zahraničná osoba dodáva tovar spojený s inštaláciou alebo montážou vykonanou dodávateľom alebo na jeho účet s miestom dodania v tuzemsku (§ 13 ods.1 písm. b ) zákona o DPH) a povinnosť platiť daň v tuzemsku sa prenáša na príjemcu tovaru (§ 69 ods. 2 zákona o DPH). Ak zdaniteľná osoba, príjemca tohto tovaru dodávaného s inštaláciou a montážou, má problém so zistením, kedy dodávateľ - zahraničná osoba prijal platbu, je možné považovať za deň vzniku daňovej povinnosť deň, keď prijímateľ tovaru, zdaniteľná osoba zaplatil za tovar, ktorý si vyžaduje montáž alebo inštaláciu, ešte pred jeho dodaním. Osoba povinná platiť daň, príjemca tovaru, vypočíta daň podľa vzorca: suma platby x 20 % sadzba dane.

Príklad :

Spoločnosť ABC s.r.o. v našom príklade neregistrovaná pre daň v tuzemsku (poznámka : platil by tento postup aj kedy bola spoločnosť ABC, s.r.o. platiteľom DPH v SR len rozdiel je v tom, že ak by bola spoločnosť ABC s.r.o. platiteľom DPH mohla by si uplatniť aj odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH zo zrealizovaného samozdanenia) si objednala od rakúskej spoločnosti B, identifikovanej pre daň v Rakúsku dodanie stroja vrátane jeho montáže v sume 50 000 EUR bez DPH.

Stroj bol dopravený z Rakúska na územie SR a aj zmontovaný rakúskou firmou v priestoroch výrobnej haly spoločnosti ABC, s.ro. Podľa zmluvy uzavretej 25.8.2017, spoločnosť ABC, s.r.o. zaplatila pred skutočným dodaním tovaru zálohovú platbu vo výške 50 % z ceny stroja 4.9.2017. Stroj vrátane montáže bol podnikateľovi ABC dodaný 10.11.2017. Rakúska spoločnosť vyhotovila faktúru za dodanie tovaru vrátane montáže v sume 50 000 EUR bez dane 10.11.2017 s tým, že k úhrade zostáva suma 25 000 EUR.

Spoločnosti ABC vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH v mesiaci september 2017 v rozsahu ním zaplatenej platby (bez ohľadu na to či je slovenská zdaniteľná osoba - spoločnosť v tuzemsku platiteľom alebo neplatiteľom DPH ).

V daňovom priznaní podanom za mesiac september 2017 prizná a odvedie daň v sume (25000 x 20 % ) 5 000 eur, spoločnosť ABC s.r.o. je povinná podať priznanie DPH podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH a keďže nie je platiteľom DPH nemá nárok na uplatnenie si DPH na vstupe.

Dňom dodania stroja, 10.11.2017 spoločnosti ABC s.r.o. vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods.1 zákona o DPH v rozsahu platby, ktorú po odpočítaní zálohovej platby požaduje od neho zaplatiť dodávateľ (50000-25000 zaplatená záloha). Spoločnosť ABC je povinná podať daňové priznanie za kalendárny mesiac november 2017 a má povinnosť aj daň v sume 5 000 eur (25000x 20%) zaplatiť, a to v súlade s § 78 ods. 3 zákona o DPH.

Keďže spoločnosť ABC, nie je platiteľom dane, nemá nárok na uplatnenie si DPH na vstupe podľa § 49 až § 51 Zákona o DPH.

Poznámka: Ak by spoločnosť ABC bola platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH mala by nárok na DPH na vstupe z vykonaného samozdanenia v súlade s § 49 až § 51 zákona o DPH.

Zaplatenie, prijatie preddavku (zálohy) pri intrakomunitárnej dodávke tovaru

Zaplatenie preddavku (zálohy) tuzemským platiteľom pred nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu:

Pre tuzemského odberateľa, ktorý si objednal tovar pod identifikačným číslom prideleným pre daň v tuzemsku z iného členského štátu, pričom tovar je prepravený z iného členského štátu od dodávateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v tomto členskom štáte, vznik daňovej povinnosti osobitne upravuje § 20 zákona o dani z pridanej hodnoty. Podľa citovaného ustanovenia daňová povinnosť vzniká:

- 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru alebo

- dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred týmto 15. dňom.

Z uvedeného ustanovenia teda plynie, že ak pred nadobudnutím tovaru z iného členského štátu je dodávateľovi tovaru zaplatený preddavok odberateľom, ktorý si tovar objednal pod identifikačným číslom prideleným pre daň v tuzemsku, dňom prijatia preddavku dodávateľom odberateľovi nevzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH (t.j. nemá dôvod sa „samozdaniť“ dňom prijatia preddavku dodávateľom).

Príklad:

Tuzemský platiteľ dane si objednal z Maďarska od maďarského platiteľa DPH nábytok, pričom mu na túto dodávku tovaru vopred zaplatil preddavok dňa 25.8.2017. Na základe prijatého preddavku maďarský dodávateľ prepravil odberateľovi do tuzemska dňa 4.9.2017 objednaný tovar a vyhotovil faktúru k dodávke tovaru s dňom vyhotovenia 4.9.2017. Vzniká daňová povinnosť nadobúdateľovi tovaru – platiteľovi zaplatením zálohy?

Postup:

Odberateľovi nevzniká daňová povinnosť zaplatením preddavku na budúcu dodávku nábytku z iného členského štátu dňa 25.08.2017. Daňová povinnosť v danom prípade vzniká dňom vystavenia faktúry na dodanie tovaru, teda dňa 4.9.2017 v zmysle § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH.

Prijatie preddavku (zálohy) tuzemským platiteľom pred dodaním tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH

Ak tuzemský platiteľ dane prijal preddavok pred dodaním tovaru oslobodeného od dane (podľa § 43 zákona o DPH) do iného členského štátu odberateľovi, ktorý si objednal tovar pod identifikačným číslom prideleným v inom ČŠ, z titulu prijatia tohto preddavku mu nevzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods.4 zákona, keďže prijatý preddavok sa vzťahuje k dodávke tovaru oslobodenej od dane podľa § 43 zákona o DPH. Tuzemský platiteľ nie je povinný vyhotoviť faktúru na prijatý preddavok a sumu prijatého preddavku neuvádza ani v daňovom priznaní ani v súhrnnom výkaze.

Príklad:

Poľský platiteľ dane si objednal u tuzemského platiteľa dane nábytok, ktorého dodanie bolo podmienené zaplatením 50% preddavku z celkovej ceny tovaru zo strany odberateľa. Tuzemský platiteľ prijal preddavok dňa 31.8.2017 vo výške 800 eur a následne nábytok prepravil odberateľovi do Poľska, ktorý ho prevzal dňa 4.9.2017. Faktúru za dodávku nábytku v celkovej sume 1 600 eur platiteľ vyhotovil 4.9.2017. Odvádza tuzemský dodávateľ z prijatého preddavku daň, resp. sumu preddavku uvádza v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze ?

Postup:

Tuzemskému platiteľovi z prijatého preddavku v opísanom prípade nevzniká povinnosť platiť daň, z titulu jeho prijatia nie je povinný vyhotoviť faktúru. Prijatú sumu preddavku neuvádza ani do daňového priznania ani do súhrnného výkazu.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy