CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Má vplyv nadspotreba PHM na uplatnenú DPH ?

Spoločnosť má v majetku osobné motorové vozidlá, ktoré v 100 % výške používa na podnikanie a rozhodne sa sledovať spotrebu PHM podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 Zákona o dani z príjmov, t.j. má povinnosť prepočítať spotrebu podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze.

Na konci roka spoločnosť urobí prepočet spotreby PHM v súlade s § 19 ods. 2 písm. l) bod 1. Zákona o dani z príjmov. Bude mať nadspotreba vplyv na uplatňovanú DPH resp. bude potrebná jej úprava ?

Odpoveď:

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) Zákona o dani z príjmov si daňovník môže sám vybrať spôsob ako bude postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované pohonné hmoty. Ak daňovník používa viac automobilov, môže na každý z nich použiť iný spôsob uplatňovania podľa tohto ustanovenia, avšak pri všetkých troch možnostiach má daňovník povinnosť preukazovať nákup PHM dokladom o nákupe PHM.

Základná podmienka daňového nákladu je definovaná v § 2 písm. i) Zákona o dani z príjmov, kde je daňový výdavok definovaný ako výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečene a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka ....

V § 19 ods.2 písm. l) bod 1 Zákona o dani z príjmov je uvedené, že daňovým výdavkom sú náklady na spotrebované PHM podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze.....

Zároveň daňovník má možnosť v prípade, ak spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou PHM alebo sa tam neuvádza, vychádzať zo spotreby preukázanej dokladom, ktorý vydáva osoba, ktorej bolo udelené právo autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu PHM.

Pri tomto spôsobe je daňovník povinný viesť evidenciu jázd.

Poznámka : Niektoré firmy vykonávajúce autorizácie poskytujú certifikáty o úradnom meraní, kde je uvedená aj časová platnosť tohto certifikátu (niektoré vydávajú certifikáty aj bez uvedenia nejakej lehoty). Ak bude mať daňovník vydaný certifikát (osvedčenie o spotrebe), ktorého platnosť je obmedzená napríklad do 20.11.2017 a ak aj v priebehu tohto zdaňovacieho si nevybaví nové osvedčenie, môže naďalej používať spotrebu PHM podľa tohto certifikátu aj naďalej, nakoľko zákon o Dani z príjmov neupravuje časové obmedzenie certifikátu pre možnosť uplatňovania PHM, resp. povinnosť zabezpečiť si vydanie nového certifikátu po skončení platnosti. Zároveň je potrebné predpokladať, že technické parametre motora sa v čase nebudú meniť k lepšiemu (práve naopak skôr k horšiemu, a preto sa subjekt môže rozhodnúť o vydanie nového certifikátu pre svoj vlastný záujem).

Z § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 Zákona o dani z príjmov teda vyplýva, že spotrebované PHM budú daňovým výdavkom v závislosti od výsledku z vykonaného prepočtu, čo znamená, že pre daňové účely sú závislé na spotrebe, ktorá je uvedená buď v osvedčení o evidencii, technickom preukaze alebo ak sa nezhoduje so skutočnou spotrebou PHM alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom, ktorý vydáva osoba, ktorej bolo udelené právo autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu PHM a nadspotreba nie je daňovým výdavkom (takže daňovým nákladom nebude celá zaúčtovaná spotreba PHM ale na základe prepočtu bude nadspotreba pripočítateľnou položkou ku základu dane).

Poznámka :

V jednoduchom účtovníctve sa nadspotreba PHM zaúčtuje v súlade s § 8 ods. 4 písm. a) bod 1d Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve (zníženie výdavkov o sumy, ktoré sa nezahrnú do základu dane z príjmov).

Nadspotreba pohonných látok, ktorá sa počíta v súlade so Zákonom o dani z príjmov a je nedaňová, nemá vplyv na uplatnenie odpočítania DPH. Platiteľ DPH postupuje pri uplatňovaní odpočtu DPH na vstupe v súlade s § 49 až § 51 Zákona o DPH a pre účely Zákona o DPH prípadná nadspotreba nemá vplyv na odpočítanie DPH na vstupe ale dôležité je, či boli PHM spotrebované na účely podnikania (§ 2 písm. i) Zákona o dani z príjmov).

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy