CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Kedy vzniká daňová povinnosť pri nákupe tovaru a služieb z EÚ?

Tovar aj služby zakúpené platiteľom DPH v iných členských krajinách podliehú samostatnému režimu zdanenia v rámci DPH. V tomto prípade zákon nehovorí o dovoze tovaru ale o tzv. nadobudnutí tovaru z iných členských krajín a o prijatí služieb. Ako má postupovať platiteľ dane v prípade, že nakúpi tovar z iných členských štátov? Kedy vzniká daňová povinnosť? Ako je to v prípade prijatia služieb?

Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru

Správne určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti má priamy vplyv na správne vyplnenie daňových priznaní k DPH. V prípade, že platiteľ dane zdaní nadobudnutý tovar v inom období, vystavuje sa riziku následných sankcií.

Zákon o DPH definuje nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu ako nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu. Nadobudnutie sa týka len hnuteľného hmotného majetku. Ak dodávateľ z iného členského štátu dodáva tovar formou zásielkového predaja alebo dodáva tovar s montážou a inštaláciou, nejde o nadobudnutie tovaru.

Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu ustanovuje § 20 zákona o DPH. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z IČŠ vzniká:

Z uvedeného vyplýva, že platiteľ je povinný odviesť daň z nakúpeného tovaru aj v prípade, ak nemá k dodávke faktúru ale tovar fyzicky prebral.

Pri určení daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z IČŠ EÚ platia nasledovné zásady:

Pre určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti v prípade nadobudnutia tovaru z iných členských krajím, je vždy rozhodujúce vlastníctvo tovaru odberateľom a nie vlastníctvo faktúry alebo prijatie platby na strane dodávateľa. Dátum vyhotovenia faktúry sa berie do úvahy, len ak odberateľ fyzicky tovar prebral do dátumu na podanie daňového priznania.

Príklad:

Faktúra od dodávateľa z IČŠ EÚ bola vystavená dňa 14.07.2016, tovar bol odoslaný z IČŠ EÚ dňa 18.07.2016 a slovenský odberateľ tovar fyzicky prijal a naskladnil dňa 19.07.2016.

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z IČŠ EÚ vzniká dňom vystavenia faktúry, t.j. dňa 14.07.2016.

Príklad:

Faktúra od dodávateľa z IČŠ EÚ bola vystavená dňa 14.07.2016, tovar bol odoslaný z IČŠ EÚ dňa 29.07.2016 a slovenský odberateľ tovar fyzicky prijal a naskladnil dňa 04.08.2016. Daňové priznanie k DPH za 07/2016 podal platiteľ dane dňa 24.08.2016.

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z IČŠ EÚ vzniká dňom vystavenia faktúry, t.j. dňa 14.07.2016, nakoľko odberateľ tovar fyzicky prijal do dňa podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie 07/2016.

Prepočet cudzej meny

Pri prepočte cudzej meny na eurá na účely zistenia základu dane sa použije:

Vznik daňovej povinnosti pri prijatí služby

Daňová povinnosť pri službách vzniká:

Príklad:

Tuzemský platiteľ dane prijal faktúru za službu prijatú z iného členského štátu, konkrétne za reklamné služby na facebooku. Faktúra bola vystavená dňa 01.07.2016. Na faktúre bolo uvedené, že ide o fakturáciu reklamných kampaní v dňoch od 15.06.2016 do 29.06.2016.

Daňová povinnosť vznikla dňom dodania služby, t.j. dňa 29.06.2016.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy