CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Majetok a úpravy základu dane

V súvislosti s účtovaním majetku môžu vznikať pri podávaní daňového priznania pripočítateľné alebo odpočítateľné položky. V nasledujúcom článku sa bližšie pozrieme na situácie, kedy je potrebné spozornieť a prehodnotiť výdavky (náklady) spojené s majetkom.

Majetok používaný na súkromné účely

Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Pre správne určenie základu dane, je potrebné v prvom rade správne definovať pomernú časť využitia majetku. Podľa zákona sa pomernou časťou výdavkov (nákladov) sa rozumejú výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu, výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý poskytne zamestnancovi automobil aj na súkromné použitie.

Pomernú časť výdavkov je možné uplatniť vo forme:

Problémom v praxi môže byť preukázanie pomeru používania majetku na súkromné a podnikateľské účely.

Pri odpisovaní majetku sa do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje daňovník výdavky (náklady).

Prerušenie odpisovania

Daňovník, je povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku v tom zdaňovacom období v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru (napr. generátor elektrickej energie) nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní. V tomto prípade vzniká pripočítateľná položka k základu dane z titulu rozdielnej výšky daňových a účtovných odpisov. Daňové odpisovanie sa prerušuje vždy na jedno celé alebo viac celých zdaňovacích období.

Odpisy prenajatého DHM

Ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrňovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku vo výške ročného odpisu vypočítaného ako:

V tomto prípade sa pri uplatňovaní daňových odpisov berie do úvahy

Luxusné automobily v majetku

Finančné riaditeľstvo vydalo informáciu o postupe pri úprave základu dane pri odpisovaní luxusných automobilov. Podľa zákona o dani z príjmov sa základ dane zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov z osobných automobilov so vstupnou cenou aspoň 48 000 € a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 €, ak tento základ dane je nižší ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 € a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 €.

To znamená, že daňovník je povinný porovnávať sumu daňového odpisu osobného automobilu, ktorého vstupná cena je 48 000 eur a viac uplatneného v daňových výdavkoch s výškou základu dane (alebo čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 pri FO) vykázaného v príslušnom zdaňovacom období.

Ak základ dane za príslušné zdaňovacie obdobie:

Ak daňovník odpisuje viac osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, potom je povinný sledovať výšku základu dane (čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6) vynásobenú počtom automobilov odpisovaných zo vstupnej ceny 48 000 eur a viac.

Úpravu základu dane daňovník vykoná v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie cez pripočítateľné položky k základu dane.

Táto úprava základu dane sa nevzťahuje na prenajímateľa, ktorý prenajíma osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci.

Prenájom luxusných automobilov

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2015 sa ustanovením § 17 ods. 35 základ dane z príjmov, zvýši o rozdiel medzi úhrnom uplatneného nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci v daňových výdavkoch v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a súčtom násobkov počtu týchto prenajatých osobných automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období, ak tento základ dane je nižší ako súčet násobkov počtu prenajatých osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období.

Ak základ dane daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie

Ak daňovník prenajíma viac osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, potom je povinný sledovať výšku základu dane vynásobenú počtom automobilov.

Daňová zostatková cena predaného odpisovaného majetku

Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej výške.

Výnimkou je zostatková cena, ktorá sa zahrnuje do daňových výdavkov do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane v prípade predaja:

Pri hmotnom majetku, pri ktorom je

Inventarizačné rozdiely odpisovaného majetku

Do základu dane sa nezahŕňa inventarizačný prebytok odpisovaného majetku zistený pri inventarizácii v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch podľa zákona o účtovníctve. Tento prebytok sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku vo výške odpisu. Zároveň platí, že inventúrne prebytky majetku zistené pri inventarizácii v zmysle zákona o účtovníctve nie sú na daňové účely vylúčené z odpisovania.

Zmarené investície

Zmarené investície (ak nejde o škodu) sa budú zahŕňať do základu dane počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval.. Zmarená investícia je suma súvisiacu s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku účtovaná na účtoch obstarania dlhodobého nehmotného majetku alebo obstarania dlhodobého hmotného majetku alebo v knihe dlhodobého majetku pri zrušení prác a trvalom zastavení prác, ak nejde o škodu.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy