CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Výdavky daňovo uznateľné do určitého limitu

Zákon o dani z príjmov na viacerých miestach určuje maximálny limit, do akého je možné výdavok považovaný za daňový. Limity na výdavky môžu byť určené fixnou maximálnou sumou alebo pomerovo k základu dane či k inej veličine, prípadne aj kombináciou maximálnej sumy a maximálneho pomeru.

Akákoľvek suma nad stanovený limit sa v daňovom priznaní premietne ako pripočítaeľná položka k základu dane.

Najbežnejším limitovaným výdavkom sú výdavky na spotrebované pohonné látky. Ich uznateľnosť závisí od formy vedenia evidencie o výdavkoch. Zákon povoľuje nasledovné 3 prístupy:

Podrobne sme sa týmto prístupom venovali v samostatnom článku.

V prípade, že daňovník je členom právnickej osoby, ktorá zastupuje jeho záujmy, má možnosť zahrnúť členské príspevky ktoré vyplývajú z povinného členstva do daňových výdavkov v plnej výške. Členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa sú daňovo uznateľným výdavkom v úhrne do výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 € ročne.

Reklamné predmety sú daňovo uznané v hodnote do 17 eur za jeden predmet. Reklamné predmety sa oceňujú ako zásoby, čiže do jednotkovej ceny vstupujú aj náklady spojené s obstaraním (napr. poštovné, balné).

Za reklamné predmety nepovažujú a teda nikdy nie sú daňovo uznané:

Osobitnou kategóriou v rámci reklamných predmetov sú tiché a šumivé vína a tiché a šumivé fermentované nápoje.Tieto sú daňovo uzananým výdavkom v úhrnnej výške rovnajúcej sa 5% základu dane. Uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

Opatrní musíme byť v prípade, ak uplatňujeme viacero druhov výdavkov, ktorých limit sa viaže k výške základu dane. Pri výpočte je teda potrebné postupovať tak, že si najprv určíme základ dane bez uplatnenia týchto výdavkov, zistíme maximálne limity a následne výdavky zahrnieme do základu dane. (tj členské, niektoré reklamné predmety, odpisy/nájomné pri luxusných automobiloch a pod.)

Odplaty/provízie za vymáhanie pohľadávky sa limitujú najviac do výšky 50 % vymoženej pohľadávky. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávok vzniknutých do 31. 12. 2014 a vymožených od 01. 01. 2015.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy