CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Ako správne počítať lehoty v daňovom konaní?

Pre správu daní a pre daňové konanie sú veľmi významné ustanovenia o určovaní a plynutí lehôt, ktoré nájdeme v §27 -§29 daňového poriadku. Lehoty sú niekoľkodňové i dlhšie časové obdobia určené na vykonanie procesných úkonov, pričom procesný úkon možno vykonať od momentu začatia plynutia lehoty až do jej uplynutia. Inštitút počítania lehôt v daňovom konaní sa môže zdať na prvý pohľad ako nezaujímavá téma, ale o to dôležitejšia, pretože v daňovom konaní treba vedieť správne počítať lehoty.

Daňový poriadok rozlišuje dva typy lehôt:

Základné pravidlá počítania lehôt:

Príklad:

Rozhodnutie bolo doručené daňovému subjektu dňa 07.10. 2016.
15-ty deň lehoty na odvolanie pripadne na 22.10. 2016 - sobota.
Koniec lehoty sa posúva na 24.10.2016 - pondelok. V tento deň daňový subjekt ešte stíha podať odvolanie.

Lehota je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty vykonaný úkon u správcu dane alebo podanie odovzdané na poštovú prepravu alebo prijaté elektronickými prostriedkami. 
Ak nie je možné doručiť elektronicky podanie z dôvodov na strane SD, je lehota zachovaná, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň. V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú ak sa nepreukáže inak.

Predĺženie lehoty

Predĺžiť možno len tie lehoty, ktoré boli určené správcom dane (napríklad lehota na predloženie dokumentov).

Žiadosť o predĺženie lehoty musí podať daňový subjekt pred uplynutím lehoty. Je potrebné uviesť aj dôvody, prečo daňový subjekt žiada o predĺženie lehoty. Správca dane nemôže lehotu predĺžiť o dlhšiu dobu, než o akú daňový subjekt žiada. Ďalšie predĺženie už predĺženej lehoty nie je prípustné. V prípade, že správca dane nedoručí rozhodnutie o žiadosti o predĺženie lehoty do 30 dní od začatia konania o predĺžení lehoty, považuje sa lehota za predĺženú. Proti tomuto rozhodnutieu nie sú prípustné opravné prostriedky, tj. ak správca dane zamietne predĺženie lehoty, nie je možné sa odvolať.

Zmeškanie lehoty

Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Podanie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty je spoplatnený úkon.

Zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy