CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Čerpanie sociálneho fondu (Júlia Pšenková)

Legislatívny predpis , ktorý upravuje komplexne problematiku sociálneho fondu je Zákon číslo 152/1994 z 31. mája 1994 o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zákon o sociálnom fonde upravuje tvorbu a následné použitie sociálneho fondu .

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky môže poskytnúť zamestnancom z fondu príspevok na:

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

b) dopravu do zamestnania a späť,

c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,

d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,

e) zdravotnú starostlivosť,

f) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,

g) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu

h) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Čerpanie môže byť zamestnancom, alebo jeho rodinným príslušníkom ( manžel/ka, nezaopatrené deti ) alebo bývalým zamestnancom – dôchodcom.

Nesmieme zabudnúť na zásadu rovného zaobchádzania pri čerpaní sociálneho fondu.

Existuje jediná zákonom prikázaná povinnosť použitia prostriedkov zo sociálneho fondu a to na príspevok na dopravu do zamestnania a späť za splnenia určitých podmienok.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu do fondu na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancovi, ktorý:

• dochádza do zamestnania verejnou dopravou

• a ktorého priemerný mesačný zárobok nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond.

Aktuálne je stav v ekonomike taký, že zamestnanci nesplnia podmienku mesačného zárobku a preto povinne na tento príspevok momentálne nárok nikto nemá.

Okrem príspevku na dopravu je použitie sociálneho fondu výhradne na rozhodnutí zamestnávateľa, musí však čerpanie smerovať do vyššie uvedených okruhov.

Nikde v zákone nie je uvedené, na ktorý z ostatných vyššie uvedených účelov akú časť prostriedkov má zamestnávateľ použiť. Rovnako nie je uvedené v akom pomere má prostriedky na vyššie uvedené príspevky využiť a že musí použiť prostriedky sociálneho fondu na všetky vyššie uvedené zákonné možnosti.

Má pritom naozaj širokú paletu možností využitia . Ako sme už uviedli napríklad na kultúrne alebo športové podujatia . Tento príspevok môžeme využiť formou zakúpenia vstupeniek na rôzne kultúrne alebo športové podujatie, alebo zorganizovaním kultúrnych a športových podujatí.

Veľmi oceňovaným zo strany zamestnancov býva príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť , napríklad vo forme rôznych tematických preventívnych prehliadok – očných, onkologických a podobne.

Rovnako oceňovaným bývajú aj výpomoci pri ťažkých životných situáciách, dlhodobej pracovnej neschopnosti, narodení dieťaťa, alebo peňažné pôžičky.

Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu. To v praxi znamená, že z prostriedkov sociálneho fondu nebude zamestnávateľ vyplácať žiadne odmeny, mimoriadne platy, výkonnostné .

Rovnako nesmie používať príspevky na také plnenia , ktoré mu ukladajú iné legislatívne predpisy, napríklad BOZP – povinné zdravotné prehliadky , alebo príspevok na stravné z nákladov zamestnávateľa.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy