CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa (Ing. Ivana Glazelová)

§ 55 Zákona o DPH upravuje odpočítanie dane pri registrácii platiteľa.

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktorá nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom, platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak tovary a služby nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

Poznámka: S účinnosťou od 1.1.2016 došlo v tomto paragrafe k čiastočnej zmene a pojem „majetok“ v prvej vete ustanovenia bol nahradený pojmami „tovar“ (pod týmto pojmom rozumieme tovar podľa § 8 ods. 1 Zákona o DPH, tovarom sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo a chlad a podobné nehmotné veci) a „služba“. Cieľom tejto zmeny bolo umožniť novoregistrovaným platiteľom dane, aby si uplatnili odpočítanie dane aj zo služieb, ktoré prijali predtým, ako sa stali platiteľom dane.

Pri tovaroch aj pri službách si platiteľ dane môže uplatniť odpočítanie dane za predpokladu, že tovar a službu prijal v postavení zdaniteľnej osoby.

Platiteľ môže odpočítať daň iba v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až § 51 zákona o DPH, t.j. či má právo na plný odpočet dane, alebo či musí odpočet krátiť koeficientom, príp. nemá právo na odpočet dane ( § 49 ods. 3 a 4 zákona o DPH).

Musia byť však splnené základné podmienky:

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom si môže odpočítať daň na svoj majetok, ktorý nadobudla v postavení zdaniteľnej osoby predtým, ako sa stala platiteľom dane iba za podmienky, že tento majetok bude používať na uskutočňovanie svojich zdaniteľných obchodov.

Informácia : Ak by bol majetok predaný ešte pred dňom registrácie, právo na odpočet už nie je. Platiteľ dane si môže odpočítať daň aj vtedy, ak pôvodne kúpený tovar existuje už v zmenenom stave (napríklad je zabudovaný alebo inak spracovaný), a to za predpokladu, že tento tovar v zmenenom stave má v obchodnom majetku po registrácii za platiteľa.

V prípade tovaru dovezeného v období pred registráciou DPH, si môžeme uplatniť odpočet dane, ak máme colné vyhlásenie a doklad o zaplatení dane colnému orgánu.

Pri odpisovanom hmotnom alebo nehmotnom majetku sa uplatní odpočet dane v plnom rozsahu, ak kúpil tento majetok v tom istom roku, ako bol registrovaný za platiteľa dane. Ak sa stal platiteľom dane v rokoch nasledujúcich po kúpe tohto majetku, musí znížiť odpočítavanú daň o čiastku zodpovedajúcu odpisom vykonaným podľa zákona o dani z príjmov (pričom berieme do úvahy aj to či máme právo na plný odpočet dane, alebo či musíme odpočet krátiť koeficientom, príp. nemáme právo na odpočet dane).

Odpočet dane zo zásob si platiteľ dane uplatní v plnom rozsahu (pričom berieme do úvahy aj to či máme právo na plný odpočet dane, alebo či musíme odpočet krátiť koeficientom, príp. nemáme právo na odpočet dane).

Novoregistrovaný platiteľ dane má právo na odpočítanie dane aj z toho majetku, ktorý nie je odpisovaným majetkom za predpokladu, že tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa zákona o dani z príjmov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stal platiteľom dane. Ak zdaniteľná osoba kúpi takýto majetok v kalendárnom roku, v ktorom sa stala platiteľom dane, má právo na odpočítanie dane z tohto majetku.

Daň vzťahujúca sa na kúpu neodpisovaného majetku, ktorý platiteľ dane už zahrnul do daňových výdavkov nie je možné pri registrácii pre DPH odpočítať.

Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona o DPH sa uvádza na riadku 29 daňového priznania. V tomto riadku sa neuvádza odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 a 4 zákona (pri oneskorenej registrácii).

Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, odpočíta daň pri tovaroch a službách podľa § 55 zákona, ak zaplatil dodávateľovi. V prípade zaplatenia len časti protihodnoty, uplatní odpočítanie dane len pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

Platiteľ dane nemôže odpočítať daň, ak tovary a služby nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ dane. Odpočítanie dane je možné len v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až § 51 zákona o DPH.

Informácia: Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, prípadne podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene ( § 55 ods. 3 zákona o DPH, zahraničná osoba postupuje podľa § 55 ods. 4 zákona o DPH), je povinná podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, a to do 60 dní odo dňa zistenia nesplnenia povinnosti registrácie daňovým úradom alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu. V tomto daňovom priznaní je podľa § 69 ods. 13 zákona povinná priznať daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane (okrem prípadov, ak osobou povinnou platiť daň bol príjemca podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 zákona a okrem prípadov, ak tejto osobe vznikne povinnosť podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3). Zároveň má právo uplatniť odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 zákona (tuzemská osoba) alebo § 55 ods. 4 zákona (zahraničná osoba).

Príklad č. 1 – odpočítanie dane zo zásob

Zdaniteľná osoba pred dňom registrácie za platiteľa obstarala zásoby. Môže si na základe vykonanej fyzickej inventúry zásob ku dňu registrácie za platiteľa dane uplatniť odpočítanie dane podľa § 55 zákona o DPH z týchto zásob?

Postup: Platiteľ dane si môže uplatniť odpočet dane zo zásob, ktoré má ku dňu registrácie na sklade v plnom rozsahu, za podmienky, že tieto zásoby použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Pri uplatňovaní odpočtu musí postupovať v súlade s § 49 až 51 zákona o DPH.

Príklad č. 2 - Odpočítanie dane z dlhodobého hmotného majetku

Môže si spoločnosť pri registrácii odpočítať daň z dlhodobého hmotného majetku kúpeného v roku, v ktorom som sa stala platiteľom?

Postup: Pri registrácii môže spoločnosť odpočítať daň z dlhodobého hmotného majetku nadobudnutého v roku, v ktorom sa stala platiteľom, pričom daň môže odpočítať v rozsahu, v akom majetok použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Berieme do úvahy aj to či máme právo na plný odpočet dane, alebo či musíme odpočet krátiť koeficientom, príp. nemáme právo na odpočet dane.

Príklad č. 3 - Odpočítanie dane zo služieb prijatých pred registráciou za platiteľa dane

Zdaniteľná osoba prijme 15. januára 2018 dve služby (prieskum trhu a reklamné služby). Dňa 1. februára 2018 sa stane platiteľom dane podľa § 4 zákona o DPH. Má právo na odpočítanie dane z týchto prijatých služieb?

Postup : Podľa ustanovenia § 55 ods.1 zákona o DPH si môže odpočítať daň aj z prijatých služieb, ak ich využije na podnikanie v postavení platiteľa dane (musí vedieť preukázať ich využitie).

Poznámka: Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že predpokladom toho, aby si spoločnosť mohla uplatniť odpočet dane zo služby prijatej ešte pred registráciou je, že tento výdavok vynaložený na službu je súčasťou prevádzkových nákladov a ako taký je resp. bude prvkom tvoriacim cenu zdaniteľných plnení na výstupe, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie.

Príklad č. 4 - Odpočítanie dane zo služby pred registráciou za platiteľa dane

Spoločnosť ABC s .r. o. sa zaoberá výrobou a predajom regálov. Dňa 1.7. 2018 sa stala platiteľom dane. Dňa 13. 4. 2018 predala nehnuteľnosť – pozemok a v tejto súvislosti prijala právnu službu v mesiaci apríl 2018.

Môže si spoločnosť uplatniť odpočítanie dane podľa § 55 zákona o DPH ?

Postup: V tomto prípade nemôže, pretože právna služba je priamo spojená s predajom nehnuteľnosti – pozemku a transakcia sa už uskutočnila, to znamená, že uvedená služba nesúvisí s činnosťami, ktoré spoločnosť vykonáva ako platiteľ.

Príklad č. 5 – odpočítanie dane pred registráciou za platiteľa – dlhodobý hmotný majetok

Môže si spoločnosť, ktorá sa stala platiteľom 1.3. 2018 odpočítať daň z dlhodobého hmotného majetku kúpeného v predchádzajúcich rokoch predtým než sa stal platiteľom DPH ?

Dlhodobý majetok v OS 1 – daňový odpis 4 roky, Obstarávacia cena 2 400 EUR, deň obstarania 5.1.2017,

daňový odpis v roku 2017 bol 600 EUR, zostatková cena daňová 1 800 EUR

Postup: Spoločnosť musí v tomto prípade zohľadniť aj už uplatnený daňový odpis. To znamená, že musí zohľadniť jeho zostatkovú cenu daňovú, ktorú si vie rozčleniť ( ZD 1500 EUR, DPH 300 EUR), t.j. môže si uplatniť 300 EUR.

Príklad č. 6 – Odpočítanie dane z hmotného majetku, ktorého ocenenie je 1 700 eur alebo nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok (Odpočítanie dane pri registrácii z dobrovoľne odpisovaného majetku)

Zdaniteľná osoba (spoločnosť ABC, s.r.o.) sa stala platiteľom dane vo februári 2018. V marci 2018 obstarala telefón v hodnote 1 200 EUR. Tento majetok zaradila do majetku a rozhodla sa dobrovoľne odpisovať podľa Postupov účtovania na 4 roky. Pri oddanení majetku si chce uplatniť odpočet z drobného majetku s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok, znížený o odpis. Je možné si z takéhoto majetku odpočítať daň pri registrácii platiteľa?

Postup: Podľa § 13 ods. 6 postupov účtovania v PÚ, hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako suma ustanovená zákonom o dani z príjmov, môže účtovná jednotka zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ak sa účtovná jednotka rozhodne zaradiť uvedený majetok do dlhodobého hmotného majetku, tento majetok odpisuje podľa § 20 Postupov účtovania v PÚ na základe odpisového plánu prostredníctvom účtovných odpisov s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Postupujeme ako v predchádzajúcom príklade (vychádzame zo zostatkovej ceny pri zohľadnení už uplatnených odpisov) - keďže platiteľ v kalendárnom roku pred registráciou za platiteľa uplatnil z hmotného majetku v daňových výdavkoch v súlade so zákonom o dani z príjmov len časť vstupnej ceny, môže podľa § 55 zákona o DPH odpočítať daň viažucu sa k tomuto majetku, pričom vychádza zo zostatkovej ceny. Platiteľ môže pri registrácii za platiteľa odpočítať daň, ak majetok použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ a v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

Príklad č. 7 –Drobný hmotný majetok (1 700 eur alebo nižšie) vedený iba v operatívnej evidencii (neodpisuje ho účtovná jednotka).

Zdaniteľná osoba sa stala platiteľom 1.5.2018. Ku dňu registrácie evidovala v obchodnom majetku drobný majetok (vedený v operatívnej evidencii). Ako bude v tomto prípade postupovať ?

Postup: Novoregistrovaný platiteľ dane si môže odpočítať aj DPH na vstupe z drobného tzv. dolimitného majetku obstaraného ale len v roku registrácie, v ktorom sa stal platiteľ dane napriek tomu, že tento majetok je v roku registrácie účtovaný na účte 501 - Spotreba materiálu, a to v plnej výške. Ak bol tento dolimitný majetok vedený v operatívnej evidencii obstaraný v rokoch pred registráciou a bol v plnej výške zahrnutý do daňových výdavkov v rokoch pred registráciou, nemôže si už z takéhoto majetku odpočítať DPH na vstupe.

Poznámka: Pri nehmotnom majetku postupujeme rovnako ako pri hmotnom (či už odpisovanom, resp. dolimitnom)

Príklad č. 8 :

Podnikateľ kúpil v januári 2018 rôzny stavebný materiál, ktorý použil pri výstavbe svojho skladu. Dňa 1. mája sa stal podnikateľ platiteľom dane. K tomuto dňu je ešte časť materiálu na sklade a časť je už spotrebovaná pri stavebných prácach pri výstavbe svojho vlastného skladu.

Ako bude podnikateľ postupovať ?

Podnikateľ si môže v daňovom priznaní odpočítať DPH, ktorá sa viaže k cene stavebného materiálu či ešte evidovaného na sklade ako aj materiálu, ktorý už zabudoval pri výstavbe svojho skladu, ktorý bude mať v majetku.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy