CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Faktúry za opakované a čiastkové dodávky tovarov a služieb

V praxi sa pravidelne stretávame s faktúrami za tovar alebo služby dodávanými po častiach alebo vo viacerých obdobiach. Ide napríklad o dodávky elektriny, elektronických služieb alebo platby za nájomné za hnuteľné vecia lebo nehnuteľnoti. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, ako sa k tejto problematike stavia zákon o dani z pridanej hodnoty, kedy vzniká daňová povinnosť a ako sa tieto dodávky uvázdajú v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze.

Zákon o dani z pridanej hodnoty definuje čiastkové dodanie tovaru/služby ako dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Je potrebné rozlišovať medzi čiastkovým dodaním a súhrnnou faktúrou. Pri súhrnných faktúrach sa jedná o viacero dodávok v priebehu najviac jedného kalendárneho mesiaca, ktoré ale neboli zmluvne dohodnuté a nebola vopred známa fakturovaná cena. Čiastkové dodávky vždy vyplývajú zo zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom a daňová povinnosť vzniká pri každej čiastke dodaného tovaru. Najčastejšie sa čiastkové plnenie poskytuje v stavebníctve, ak dodávateľ odovzdáva stavbu na základe zmluvy o dielo po čiastkach.

O opakovane dodávaných tovaroch alebo službách hovoríme vtedy, ak ide o dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách. Najčastejšie prípady opakovaného plnenia pri dodaní tovaru je napr. dodanie elektrickej energie, vody, tepla, plynu, a pri dodaní služby ide napr. o prenájom hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci (prenájom kancelárskych priestorov, počítača, dopravného prostriedku, opakovane dodávané právne služby, poradenské služby, účtovné služby a pod.).

Deň vzniku daňovej povinnosti

Vysvetlenie k určeniu dňa vzniku daňovej povinnosti nájdeme aj v Metodickom pokyne FRSR, ktorý sa vzťahuje aj na situácie pri opakovaných a čiastkových dodaniach tovarov alebo služieb.

V prípade, že sa dodanie tovaru/služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar/služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar/službu vzťahuje. Deň dodania tovaru alebo služby teda môže byť aj skorší deň ako je posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje. Deň dodania by však mal byť zrejmý z faktúry ako dátum dodania služby alebo tovaru.V prípade, že bola prijatá platba pred čiastkovým, resp. opakovaným dodaním, daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby.

Platiteľ nie je povinný vyhotovovať faktúru za každé opakované dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku, ak:

V kontrolnom výkaze sa dodávky na základe dohode o platbách uvádzajú v každom zdaňovacom období vždy pod rovnakým číslom – tj. pod číslom splátkového kalendára.

Po skončení zúčtovacieho obdobia sa pri opakovaných dodávkach bežne vystavuje vyúčtovanie (napr. pri elektrickej energii), v ktorom sa uvedie rozdiel medzi skutočne dodaným množstvom tovaru a súčtom vykaturovaných opakovaných dodávok. Tento rozdiel môžeme považovať za z hľadiska dane z pridanej hodnoty za opravu základu a dane a k vyúčtovaniu sa pristupuje ako k opravnej faktúre. Opravným faktúram a ich uvádzaniu v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze sme sa bližšie venovali v tomto článku.

PRÍKLAD

Na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy vyhotovil prenajímateľ nájomcovi splátkový kalendár k platbe nájomného platný na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016. V zmysle nájomnej zmluvy bol nájomca povinný platiť nájomné za každý kalendárny štvrťrok k 25. dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu štvrťroku, na ktorý sa platba vzťahuje. Prenajímateľ uviedol na splátkovom kalendári ako dátum dodania služby deň splatnosti nájmu.

Daňová povinnosť vzniká 25. dňa mesiaca predchádzajúceho kalendárny štvrťrok z titulu prijatej platby.

PRÍKLAD

Na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy vyhotovil prenajímateľ nájomcovi splátkový kalendár k platbe nájomného platný na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016. V zmysle nájomnej zmluvy bol nájomca povinný platiť nájomné za každý kalendárny mesiac najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Prenajímateľ ako dátum dodania uviedol na splátkovom kalendári prvý deň kalendárneho mesiaca.

Daňová povinnosť vzniká 1. deň v kalendárnom mesiaci.

PRÍKLAD

Na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy vyhotovil prenajímateľ nájomcovi splátkový kalendár k platbe nájomného platný na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016. V zmysle nájomnej zmluvy bol nájomca povinný platiť nájomné za každý kalendárny mesiac najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Prenajímateľ ako dátum dodania uviedol na splátkovom kalendári posledný deň kalendárneho mesiaca. Nájomca uhradil prvú splátku nájomného dňa 15.01.2016 a prenajímateľ prijal platbu dňa 16.01.2016.

Daňová povinnosť vzniká najneskôr k poslednému dňu obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dodávanú službu vzťahuje (§19 ods. 3 ZDPH), avšak ak je platba prijatá pred dodaním služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§19 ods. 4 ZDPH).

Prenajímateľ je povinný vystaviť faktúru k prijatej platbe pred dodaním služby, nakoľko daňová povinnosť vznikla dňom prijatia platby (t.j. 16.01.2016). Okrem toho by mal vystaviť aj opravnú faktúru k splátkovému kalendáru.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy