CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Elektronické schránky

Povinná aktivácia elektronických schránok pre právnické osoby sa opäť posúva. Tentokrát až na 1.7.2017, takže žiaden stres. Na čo schránky vlastne potrebujeme a prečo majú byť povinné? Čo to znamená pre konateľov, podnikateľov a účtovníkov? Dozviete sa v nasledujúcom článku.

Myšlienka elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci nie je nová. Zákon o e-governmente, ktorý ju upravuje vznikol už v roku 2013 a odvtedy sa reálne spustenie do praxe odkladá. Zákon bol niekoľkokrát novelizovaný a určite môžeme nejaké novely očakávať aj v budúcnosti.

Cieľom právnej úpravy je zavedenie elektronickej komunikácie ako nosnej formy komunikácie s verejnou mocou i samotnej verejnej moci medzi sebou tak, aby sa komunikačné procesy zrýchlili a zjednotili. Nenahrádza iné spôsoby podania, len ustanovuje rovnocennosť elektronického podania.

Od 1. novembra 2016 vzniká aj pre štát povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. Orgány verejnej moci tak majú prioritne komunikovať elektronicky. Naďalej však môžu komunikovať aj inak, ak im to umožňuje osobitný predpis, napr. daňový poriadok. Obojsmerná daňová komunikácia je spustená cez portál finančnej správy pre oblasť spotrebných daní. U občanov a podnikateľských subjektov môže byť využívaná aj listinná forma komunikácie

Orgány verejnej moci

Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju môže vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov. Kritériom pre určenie či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinností zasahovať. Medzi orgány verejnej moci sa radia:

Pojem orgán verejnej moci nie je nikde definovaný, ale v právnej teórii sa bežne používa. Podľa právneho názoru senátu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky verejnou mocou je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu.

Orgánom v právnom slova zmysle je právnická osoba, vykonávajúca svoju činnosť ako povinnosť alebo kompetenciu a je zriadená k trvalému a opakujúcemu sa výkonu činnosti.

Elektronické schránky

Súčasťou elektronickej komunikácie medzi občanmi a verejnou správou sú aj tzv. elektronické schránky. Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády SR pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života. Každému subjektu sa zriaďuje iba jedna elektronická schránka a jej zriadenie je bezplatné. Prihlásenie do elektronickej stránky je zabezpečené cez portál www.slovensko.sk. Pre prihlásenie do schránky je potrebné vlastniť občiansky preukaz s čipom a ďalšie zariadenia.

Majiteľom schránky môže byť:

Čo potrebujete pre prístup k elektronickej schránke?

Občiansky preukaz s elektronickým čipom možno vybaviť na oddelení dokladov polície bez ohľadu na miesto trvalého pobytu alebo v klientskom centre MV SR.

Cena:

Na prihlasovanie je potrebný „BOK“ (bezpečnostný osobný kód). Je 6-miestny. Doba platnosti OP s čipom je 10 rokov. Do elektronickej schránky sa dostaneme pomocou OP s čipom a BOK-u. Nahlásením straty je pre daný doklad s čipom automaticky zrušená možnosť elektronickej identifikácie pri internetovej komunikácii s verejnou správou. Zadanie BOK nie je povinné, je to odporúčané. Jeho aktivácia je bezplatná. Zablokuje sa po 5 nesprávne zadaných hodnotách, odblokovanie je možné len na Okresnom riaditeľstve PZ alebo v klientskom centre.

Pre prístup k elektronickým službám potrebujete okrem samotnej karty aj softvérové vybavenie do počítača a kontaktnú čítačku čipových kariet. Softvér je možné bezplatne stiahnuť z portálu Ministerstva vnútra SR alebo zo stránky ústredného portálu verejnej správy. Ovládače k čítačke kariet občan získa priamo od samotného výrobcu čítačky.

Pri vydávaní občianskeho preukazu s čipom si občan môže bezodplatne požiadať o nahratie troch certifikátov, ktoré sa uložia na elektronický čip občianskeho preukazu. Ide o kvalifikovaný certifikát (ACA), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), certifikát (PCA), ktorý slúži na podpisovanie elektronickým podpisom a šifrovací certifikát (SCA). K certifikátom na podpisovanie je potrebné si zvoliť PIN (šesťmiestny kód) a PUK (osemmiestny kód).

Aktivácia schránok právnických osôb

Aktivácia elektronickej schránky je proces, ktorý umožní využívať elektronický schránku na doručovanie elektronického podania, elektronického úradného dokumentu a doručenky. Prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky je možné od orgánov verejnej moci prijímať elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok, ako keby boli doručené v listinnej forme.

Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb prebieha postupne, pričom platná právna úprava rozlišuje dva termíny povinnej aktivácie schránok a to v závislosti od toho, či právnické osoby:

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného registra bude elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie pri prvom vstupe oprávnenej osoby do elektronickej schránky. Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek bude prebiehať postupne v tzv. prechodnom období do 1. júla 2017.

Do 30. júna 2017 sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na doručovanie, a to momentom prvého prístupu osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu.

Dňa 1. júla 2017 majú byť aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek a to aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené.

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra bude elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie 1. mája 2018. Ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne. Tieto subjekty si budú môcť do uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky.

Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb na doručovanie priamo nevynucuje povinnosť právnickej osoby komunikovať elektronicky s orgánmi verejnej moci. Aktivácia na doručovanie umožní do schránky doručovať úradné rozhodnutie od orgánu verejnej moci, a to aj v prípade, že by teoreticky podanie na orgán bolo začaté v listinnej forme.

Prístup do schránky právnickej osoby

Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby, sú oprávnení:

Do schránky sa štatutár alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK), dokladom o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo alternatívnym autentifikátorom.

Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v týchto oprávneniach vykoná majiteľ schránky prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky.

V prípade, že má právnická osoba viacerých štatutárnych zástupcov, každý jeden z nich má rovnaké práva na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby. Štatutári sa prihlásia každý samostatne, pomocou vlastného občianskeho preukazu s čipom s aktivovanou Online funkciou a po zadaní bezpečnostného osobného kódu si vyberú z daných možností prihlásenie ako právnická osoba (IČO).

Ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby musí

Alternatívny autentifikátor pre zahraničných štatutárov

Od 1.3.2017  je účinná nová vyhláška Ministerstva vnútra, ktorá upravuje podmienky prístupu k schránke právnickým osobám so sídlom v SR so zahraničným štatutárom. Vyhláška umožnila zahraničným štatutárom vstupovať do elektronickej schránky prostredníctvom alternatívneho autentifikátora.

Zahraničný štatutár môže aj naďalej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou splnomocniť inú osobu, ktorá je držiteľom občianskeho preukazu s čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo je držiteľom dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom.

Alternatívny autentifikátor má formu karty s elektronickým čipom a šesťmiestnym bezpečnostným osobným kódom (BOK). Vydanie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné s dobou platnosti 3 roky.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá nie je držiteľom úradného autentifikátora, t. j. nemôže jej byť vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom a s BOK (eID karta) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a BOK a zároveň je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v Obchodnom registri SR alebo je vedúcim jej organizačnej zložky.

Elektronická komunikácia a doručovanie

Elektronické správy a dokumenty sa môžu doručovať do schránky v režime obyčajného doručovania alebo doručovania do vlastných rúk. Osobitné predpisy ustanovujú, ktoré dokumenty vám majú orgány verejnej moci doručovať do vlastných rúk a ktoré nie.

Ak sa elektronicky nedoručuje do vlastných rúk, elektronická správa sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po jej uložení do elektronickej schránky. V prípade, že sa doručuje do vlastných rúk, správa sa považuje za doručenú ak:

Po uplynutí tejto lehoty sa správa považuje za doručenú, aj ked sa adresát o tom nedozvedel. Ak sa správa doručuje bez fikcie doručenia, v prípade nepotvrdenia doručenky a po uplynutí 15- dňovej úložnej lehoty sa správa považuje za nedoručenú.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy