CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Daňové zastupovanie

V praxi sa môžeme stretnúť s tým, že daňový subjekt pred daňovým úradom nevystupuje sám, ale v jeho mene koná zástupca. Často sa to využíva najmä pri daňovej kontrole, keď v mene daňového subjektu koná jeho daňový poradca alebo právnik. Aké sú formy daňového zastupovania a aké právomoci má zastupca? Dozviete sa v nasledujúcom článku.

Zákon rozoznáva dve formy zastupovania pred správcom dane: zákonné a zmluvné.

Zákonné zastupovanie sa týka predovšetkým fyzických osôb, ktoré nie sú spôsobilé vystupovať pred správcom dane samostatne. Správca dane ustanoví zástupcu fyzickej osobe ak:

Zástupcom je rodič dieťaťa, opatrovník ustanovený súdom alebo zástupca ustanovený správcom dane. Ak sa správca dane rozhodne ustanoviť zástupcu osobe, ktorá sa kvôli rôznym objektívnym alebo subjektívnym prekážkam nemôže zúčastniť pri správe daní, je potrebné, aby pred vydaním rozhodnutia získal súhlas navrhovaného zástupcu.

Správca dane môže ustanoviť zástupcu právnickej osobe:

Pred vydaním rozhodnutia je potrebné aj v tomto prípade získať súhlas navrhovaného zástupcu (písomne, alebo ústne do zápisnice u správcu dane).

Zmluvné zastupovanie vzniká na základe udelenia plnomocentva zo strany daňového subjektu. Daňový subjekt sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane. Na udelenie plnej moci nemusí byť podpis úradne overený. Plnomocenstvo na zastupovanie sa udeľuje písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. V druhom prípade daňový úrad spíše o tomto úkone zápisnicu, ktorá musí mať zákonom predpísané náležitosti.

Zo splnomocnenia musí byť zrejmé:

Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah zástupcovho oprávnenia, tzn. či sa jedná o:

Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa toto plnomocenstvo za všeobecné, tzn. oprávňuje zástupcu na všetky právne úkony.

V tej istej veci môže mať daňový subjekt len jedného zástupcu. Daňový subjekt môže mať u toho istého správcu dane aj viacerých zástupcov - ale v rôznych veciach. To znamená, že rozsah plnomocenstiev sa nesmie prekrývať. Jeden zástupca môže byť splnomocnený napr. na podávanie daňových priznaní DPH, druhý zástupca na podávanie daňových priznaní k iným daniam.

Zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, ako aj právnická osoba. Zástupca za daňový subjekt, daňový poradca a advokát môžu zastupovať u jedného správcu dane neobmedzený počet daňových subjektov.

Odvolanie plnomocenstva daňovým subjektom alebo výpoveď plnomocenstva zástupcom sú účinné odo dňa ich doručenia správcovi dane alebo odo dňa uvedenia týchto skutočností do zápisnice u správcu dane.

Substitučné zastupovanie je druhom zmluvného zastupovania. Jedná sa o prípad, keď si daňový zástupca zvolí svojho zástupcu (napr. daňový poradca, ktorý zastupuje daňový subjekt, poverí zastupovaním svojho zamestnanca). Substitútom je osoba, ktorá je splnomocnená zástupcom za neho konať. Pri substitučnom zastupovaní musia byť splnené tieto podmienky:

Plnomocenstvo môže zástupca udeliť substitútovi aj do zápisnice u správcu dane. Konanie substitúta v rozsahu plnomocenstva udeleného zástupcom sa považuje za konanie zástupcu.

Ak by nastala situácia, že konanie daňového zástupcu si odporuje s konaním daňového subjektu, správca dane akceptuje konanie daňového subjektu. Doručovanie písomností sa uskutočňuje na adresu daňového zástupcu.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy