CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Položky podliehajúce zaplateniu u platiteľa DPH a ich čiastočná úhrada

Autor: Ing. Ivana Glazelová

Rozsiahly zoznam položiek, ktoré zahrňujeme do základu dane len po zaplatení sú vymenované v § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov. K tejto úprave v zákona o dani z príjmov došlo s účinnosťou už od 1.1.2015.

V uvedenom článku sa budeme zaoberať pri ich čiastočnej úhrade u platiteľa DPH. Zákon o dani z príjmov totiž neupravuje postup úpravy základu dane podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov, v prípade čiastočnej úhrady záväzku prislúchajúceho k nákladu, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení. Finančná správa skôr odporúča resp. vychádza z niektorých skutočností, ktoré sú upravené v zákone o DPH.

Informácia: Medzi položkami podliehajúcimi úhrade je napríklad v § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov uvedené aj nájomné pri nehnuteľnosti, kde si treba uvedomiť, že ak sú platby v nájomnej zmluve dohodnuté oddelene za nájom a oddelene za služby súvisiace s prenájmom vrátane energií a nájomca ich platí prenajímateľovi, na strane prenajímateľa sú všetky tieto platby považované za príjmy z prenájmu, a preto na strane nájomcu sa zas všetky tieto výdavky (náklady) posudzujú podľa § 17 ods.19 písm. b) zákona o dani z príjmov a sú tiež súčasťou základu dane až po zaplatení (to znamená, že ich neoddeľujeme nájom a energie ale energie sú súčasťou nákladu nájmu).

Finančná správa je toho názoru, že napriek skutočnosti, že zákon dani z príjmov neupravuje postup úpravy základu dane podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov v prípade čiastočnej úhrady záväzku prislúchajúceho k nákladu, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení, tak podľa jej názoru daňovník by mal platbu v pomernej časti priradiť k úhrade DPH a k úhrade nákladu, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení.

Podľa jej názoru priradenie čiastočnej úhrady záväzku len k sume vzťahujúcej sa k nákladu nepovažujú za správne, pretože daňovník by si prvotne uplatnil úhradu na náklad, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení a DPH by nemusel uhradiť vôbec, pričom si už mohol uplatniť právo na jej odpočet vzhľadom na možnosť jej odpočtu bez uhradenia.

Pričom argumentujú aj úpravou v zákona o DPH, kde od 1.1.2016 je v platnosti osobitná úprava podľa § 68d zákona o DPH, ktorá umožňuje osobitný režim odpočtu DPH (režim podliehajúci zaplateniu DPH, subjekt musí spĺňať kritériá v zákona o DPH aby si mohol vybrať tento režim), pričom v § 68d ods. 5 zákona o DPH je uvedený postup pre daňovníkov, ktorí uplatňujú tento osobitný režim DPH, pričom v tomto odstavci je riešený režim pri čiastočnej úhrade pre tieto subjekty, kde sa priamo uvádza, že právo odpočítať daň z tovarov a služieb, ktorú voči platiteľovi, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d ods. 2 uplatnil iný platiteľ, vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu platiteľom podľa § 68d ods. 2 dodávateľovi, ak platiteľ podľa § 68d ods. 2 zákona o DPH zaplatí len časť protihodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať daň (DPH) vzniká pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

Preto Finančná správa podporuje svoje tvrdenia, že čiastočná úhrada záväzku, či už bola realizovaná do 31.12.2015 alebo od 1.1.2016 by mala byť v pomernej časti priradená k nákladu aj k DPH (čiže úhradu si rozčleníme na základ dane a daň) a to aj u daňovníka, ktorý nie je subjektom používajúcim osobitný režim DPH uvedený v § 68d zákona o DPH.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy