CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Zmena životného minima od 1.7.2018 a jeho vplyv na mzdové veličiny (Júlia Pšenková)

Hodnota životného minima sa s účinnosťou od 1.7.2018 zvýšila na sumu 205,07 eur pre plnoletú fyzickú osobu .

Hodnota životného minima sa s účinnosťou od 1.7.2018 zvýšila na sumu 143,06 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.

Hodnota životného minima sa s účinnosťou od 1.7.2018 zvýšila na sumu 93,61 eur pre dieťa.

Životné minimum ovplyvňuje viacero veličín, ktoré sa do neho odvíjajú. Nás budú zaujímať tie veličiny, ktoré máme vo mzdovej agende. Povieme si aké hodnoty ovplyvnia a povieme si od kedy reálne zmena nastane.

S účinnosťou od 1.7.2018 sa menia nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku .Ako sa konkrétne zmenili je uvedené v článku Zrážky zo mzdy po zmene životného minima od 1.7.2018.

S účinnosťou od 1.7.2018 sa mení ajsuma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie a to na 205,07 eur mesačne.

Ostatné veličiny , ktoré sa dotýkajú mzdovej agendy sú tie ktoré sa prejavia v oblasti dane zo závislej činnosti a budú účinné až od 1.1.2019 .

Tie ktoré sa prvý krát prejavia vo vyúčtovaní miezd za január 2018 sú tieto:

• nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019 pri výpočte preddavkov na daň bude328,12 eur mesačne

• daňový bonus na dieťa v roku 2019 mesačne bude v sume 22,17 eur na jedno dieťa mesačne

• pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti bude hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3021,36 eur, od základu dane nad 3021,36 eur bude sadzba dane 25%.

Najneskôr sa prejaví zmena výšky životného minima pri veličinách patriacich k ročnému zúčtovaniu dane za rok 2019 – fyzicky až v období január až marec 2020.

V ročnom zúčtovaní dane za rok 2019 bude výška nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka v nadväznosti na výšku základu dane nasledovná:

Ak daňovník dosiahne základ dane do 20507 eur nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2019 je 3937,35 eura.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 20507 eur, nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa nasledovného vzorca =9064,094 – (základ dane:4)

Ak daňovník dosiahne základ dane 36256,37 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka bude nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2019

Ak daňovník dosiahne základ dane do 36256,37, nezdaniteľná časť na manželku bude vyrátaná podľa vzorca=3937,35 - vlastný príjem manželky.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 36256,37 eura, výpočet nezdaniteľnej častizákladu dane na manželku bude daný vzorcom = 13001,438 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

Ak daňovník dosiahne základ dane 52005,75 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na to aký vysoký je jej vlastný príjem.

Sadzba dane

Sadzba dane 19% zo základu dane bude do sumy 36256,37 eur vrátane. Sadzba dane 25% zo základu dane bude zo sumy presahujúcej 36256,37 eur.

Daňový bonus na dieťa v roku 2019 bude suma 266,04 eur na jedno dieťa.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy