CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Transferové oceňovanie - úprava základu dane

Transferové oceňovanie medzi tuzemskými závislými osobami je stále ešte „novinkou“ v našich zákonoch a ustanovenia, ktoré s tým súvisia sa stále vyvíjajú a menia. Od 1.1.2017 sú v zákone o dani z príjmov účinné viaceré zmeny, ktoré majú vplyv na určenie základu dane závislých osôb. Kto je povinný upraviť základ dane a ako je potrebné postupovať sa dozviete v nasledujúcom blogu.

Jednou z najzásadnejších zmien, bolo pridanie definície kontrolovanej transakcie, ktorá sa v iných častiach zákona používa v súvislosti s transferovým oceňovaním. Tento pojem nahrádza všetky doteraz používané pojmy napr. služba, pôžička, úvery alebo obchodný vzťah a znamená v podstate akúkoľvek transakciu alebo vzťah medzi závislými osobami. Definíciám závislých osôb sa bližšie venujeme v samostanom článku.

Pod kontrolovanou transakciou podľa zákona rozumieme právny vzťah alebo transakciu medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu lebo inej skutočnosti.

Z definície kontrolovanej transakcie vyplýva, že povinnosť viesť transferovú dokumentáciu majú len právnické osoby a fyzické osoby s príjmami podľa §6, čiže tie osoby, ktoré majú povinnosť upraviť základ dane podľa §17 ods. 5. Pokiaľ pôjde o závislý vzťah medzi osobami, ktoré majú iné príjmy ako z podnikania (napr. konatelia, spoločníci – príjem podľa §5, alebo úrokové príjmy §7 a ostatné príjmy §8), nebudú tieto osoby povinné upraviť základ dane a teda ani viesť transferovú dokumentáciu.

Pri úprave základu dane v súvislosti s transferovým oceňovaním je potrebné vychádzať z §17 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Súčasťou základu dane závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných nekontrolovaných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu. Pri určení rozdielu cien sa postupuje podľa princípu nezávislého vzťahu, ktorý je bližšie špecifikovaný v §18.

Pri určení základu dane závislej osoby sa povoľuje zahrnúť do daňových výdavkov aj pomernú časť výdavkov (nákladov) vynaložených inou osobou, voči ktorej je závislou osobou, ak

Princíp nezávislého vzťahu je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných okolností v príslušných obdobiach.

Samotné porovnanie podmienok pritom môže byť interné (keď sa porovnávajú ceny a podmienky transakcií medzi závislými a nezávislými osobami v rámci jedného podniku) alebo externé (porovnávajú sa ceny a podmienky medzi viacerými podnikmi pôsobiacimi v rovnakej oblasti).

Príklady:

Poskytnutie pôžičky od spoločníka (konateľa) spoločnosti.

Spoločník poskytne bezúročnú pôžičku vlastnej spoločnosti. Musí sa riešiť transferová dokumentácia alebo nie?

Poskytnutie pôžičky nie je obchodným vzťahom, pričom zmyslom § 17 ods. 5 má byť sledovanie aj poskytovania úverov a pôžičiek v rámci závislých osôb. Spoločník keďže nie je podnikateľ nerieši otázku § 17 ods. 5 ZDP pretože nemá povinnosť úpravy základu dane podľa tohto ustanovenia. Spoločnosť A takisto nemusí riešiť túto otázku, lebo to neznižuje základ dane a nezvyšuje daňovú stratu.

Podľa názoru FR SR však spoločnosť má viesť aj v takomto prípade transferovú dokumentáciu, z dôvodu, že sa jedná o kontrolovanú transakciu a to aj v prípade, ak zúčastnené osoby neupravujú základ dane podľa §17 ods.5.

Pôžička od spoločnosti spoločníkovi (konateľovi)

Spoločnosť poskytne bezúročnú pôžičku konateľovi.

V tomto prípade FR SR zastáva skutočnosť že, spoločnosť je povinná upraviť základ dane podľa § 17 ods. 5. Malo by dôjsť k dodaneniu rozdielu na strane spoločnosti medzi cenou poskytnutej pôžičky a bežnou trhovou cenou poskytnutých pôžičiek. Navyše by malo dôjsť k zdaneniu nepeňažného príjmu na strane spoločníka (konateľa) ako zamestnanca.

Prenájom od spoločníka (konateľa) pre spoločnosť

Konateľ prenajíma priestory v svojom byte spoločnosti.

V tomto prípade má povinnosť viesť transferovú dokumentáciu aj spoločník aj spoločnosť, kde sa má vyjadriť prípadný rozdiel medzi cenou obvyklou a cenou medzi závislými osobami.

Predaj majetku spoločnosti na spoločníka (konateľa)

Spoločnosť predá automobil spoločníkovi.

V tomto prípade FR SR zastáva názor, že povinnosť viesť transferovú dokumentáciu má spoločnosť a pre spoločníka vzniká riziko ak je cena nižšia jako je cena obvyklá pri predaji. Výsledkom úpravy základu dane by mala byť úprava základu dane u spoločnosti podľa § 17 ods. 5 a vznik nepeňažného príjmu u spoločníka podľa § 5.

Darovacia zmluva

V tomto prípade môžu nastať dve riziká:

  1. Ak poskytne dar spoločnosť spoločníkovi, bude to u spoločníka posúdené ako nepeňažný príjem podľa § 5 (dar je predmetom dane ak súvisí s výkonom závislej činnosti podľa § 5 čo vyplýva z 3 ods. 2 písm. a) ZDP). Pre spoločnosť je to nedaňový výdavok.
  2. Väzba na § 67j Obchodného zákonníka – zákaz vrátenia vkladu v rámci ochrany veriteľa ako odporovateľný právny úkon.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy