CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia z pohľadu mzdovej učtárne (Júlia Pšenková)

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú príslušné zdravotné poisťovne.

Ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia nepodliehajú všetci zamestnanci .

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného do 30 septembra . Z praxe však vieme, že zdravotné poisťovne , najmä VšZP vykonajú ročné zúčtovania skôr a to už počnúc mesiacom júl.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného. V prípade , že je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného zaslaním oznámenia .

Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku RZ podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZ.

Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia je príslušná zdravotná poisťovňa povinnávrátiťplatiteľovi poistného. Lehota na vrátenie preplatku je do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o výsledku RZ alebo doručenia nového oznámenia o výsledku RZ. Platitelia poistného si preplatky v žiadnom prípade sami nebudú kompenzovať o odvodmi poistného, ale počkajú na ich vrátenie poisťovňou.

Pokiaľ bude súčasťou oznámenia aj preplatok zamestnanca, tento je platiteľ poistného ( zamestnávateľ) povinný zamestnancovi vrátiť vo mzde.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok , tento je platiteľ povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni . Nedoplatok vo výkaze môže byť nedoplatok zamestnávateľa, alebo zamestnanca. Platiteľ poistného je povinný do lehoty uhradiť celú výšku nedoplatku , teda aj podiel zamestnanca aj podiel zamestnávateľa. Úhradu je treba urobiť presne podľa rozhodnutia, ktoré zašle poisťovňa. V žiadnom prípade neuhrádzame nedoplatok spolu s mesačným odvodom.

Nedoplatok zamestnancovi zamestnávateľ zrazí v najbližšom vyúčtovaní mzdy. Ak by sa jednalo o vysokú sumu je možné dohodnúť vysporiadanie nedoplatku medzi zamestnancom a zamestnávateľom splátkami. Ale nie je to povinnosť zamestnávateľa, jednalo by sa výhradne o akt „ dobrej vôle“.

V každom prípade je potrebné výsledok ( či už nedoplatok, alebo preplatok ) zamestnanca zahrnúť do mzdy, pretože výsledok RZZP vstupuje do základu dane.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy