CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Drobný dlhodobý majetok a odpisy (Ing. Ivana Glazelová)

Ako správne odpisovať dlhodobý (drobný) hmotný majetok

Základné zatriedenie hmotného majetku odpisovaného, ktoré sa riadi zákonom o dani z príjmov je upravené v § 22 ods. 2 Zákona o dani z príjmov, kde je tento majetok vymedzený ako:

a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí (1 až 4 odpisová skupina), vstupná cena je vyššia ako 1.700 EUR a prevádzkovo technické funkcie dlhšie ako jeden rok,

Samostatné hnuteľné veci – musia súčasne splniť všetky 3 podmienky, a to:

- majú samostatné technicko – ekonomické určenie,

- vstupná cena je vyššia ako 1700 EUR a

- doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok.

Ak niektorá z podmienok nie je splnená nie je možné tento majetok odpisovať podľa Zákona o dani z príjmov a spôsob, akým sa zahrnie do základu dane, je stanovený postupmi účtovania - stanovené účtovné odpisy sú vlastne zároveň aj daňovými odpismi a vstupujú nám do základu dane podľa § 17 ods. 1 Zákona o dani z príjmov, tak ako boli zaúčtované v účtovníctve.

Podľa § 13 ods. 6 Postupov účtovania pre podnikateľov môžeme majetok podľa § 13 ods. 4 písm. b) Postupov účtovania pre podnikateľov (samostatné hnuteľné veci), ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie (odvolávka na § 22 ods. 2 Zákona o dani z príjmov, t.j. 1 700 EUR) zaradiť do dlhodobého majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok .

V § 20 ods. 2 Postupov účtovania pre podnikateľov je stanovené, že dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

b) budovy a stavby – 4, 5 a 6 odpisová skupina bez ohľadu na vstupnú cenu, okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti viac ako 3 roky ( definované v § 22 ods. 5 Zákona o dani z príjmov) – 4 odpisová skupina

d) zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona – 1 a 2 odpisová skupina

e) iný majetok - § 22 ods. 6 Zákona o dani z príjmov

Zákon o dani z príjmov stanovuje aj podmienky prerušenia odpisovania v súlade s § 22 ods. 9 Zákona o dani z príjmov

Ustanovenie v § 22 ods. 9 ZDP umožňuje prerušenie odpisovania hmotného majetku, či už sa rozhodneme dobrovoľne alebo nám to bude vyplývať zo zákona o dani z príjmov.

Odpisovanie možno (resp. je treba ) prerušiť – na jeden alebo viac rokov, v ďalšom zdaňovacom období sa pokračuje v odpisovaní tak, ako keby nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Odpisovanie je možné prerušiť už v prvom roku, t.j. začať s odpisovaním neskôr.

Ustanovenie vymedzuje aj to, kto nemôže uplatniť inštitút prerušenia odpisovania.

Ide o:

- daňovníka, ktorý uplatňuje paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP,

- daňovníka, ktorý si uplatňuje úľavu na dani pre príjemcu investičnej pomoci podľa § 30a ZDP a daňovníka, ktorý si uplatňuje úľavu na dani pre príjemcu stimulov pre výskum a vývoj podľa § 30b ZDP.

Najčastejšie chyby v praxi:

Účtovná jednotka sa rozhodne považovať samostatné hnuteľné veci, ktorých vstupná cena nie je vyššia ako 1.700 EUR v súlade s § 13 ods. 6 Postupov účtovania pre podnikateľov za dlhodobý hmotný majetok, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

Účtovná jednotka by mala postupovať v súlade s § 20 ods. 2 Postupov účtovania pre podnikateľov, kde je stanovené, že dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

To znamená, že keďže tvrdíme, že ide o majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, pre nás znamená, že ho musíme minimálne 13 mesiacov odpisovať. Veľa krát sa stáva, že účtovná jednotka zaúčtuje majetok na účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ale na druhej strane urobí odpis na 100 % do 1 roka ( upozorňujem, že ak ho odpíše účtovná jednotka za menej ako 13 mesiacov ( t.j. 12 a menej ) potom už nám nebude spĺňať charakter dlhodobého majetku, t.j. majetok nad 1 rok.

Druhým častým problémom je, že účtovná jednotka si stanoví daňový odpis, ktorý nie je totožný so stanoveným účtovným odpisom. Zákon o dani z príjmov ale neupravuje odpisovanie samostatných hnuteľných vecí pod 1.700 EUR, takže ak máme stanovené účtovné odpisy 13 mesiacov, tak pre daňové účely je to tiež 13 mesiacov.

Čo sa týka počtu mesiacov odpisovania, tak v prílohe Zákona o dani z príjmov pre nás odpisové skupiny nejak nie sú podstatné (môžeme sa nimi orientačne riadiť) ale mali by sme postupovať v súlade s § 20 ods. 2 Postupov účtovania pre podnikateľov (odpisujeme s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania).

Ďalší problém v praxi, ktorý sa vyskytuje je prerušenie odpisovania. Účtovné odpisy nie je možné prerušiť a keďže v tomto prípade Zákon o dani z príjmov kopíruje účtovné odpisy (tak ani tu nemôžeme uplatniť inštitút prerušenia).

Poznámka: Nehmotný majetok sa odpisuje v súlade s účtovnými predpismi a uplatňovanie účtovných odpisov nie je možné prerušiť, takže ani tu nie je možné prerušiť uplatňovanie daňových odpisov, t.j. aj v prípade nehmotného majetku účtovné a daňové odpisy musia byť zhodné.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy