CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Výdavky daňovo uznané až po zaplatení

Po skončení účtovného obdobia je potrebné pri týchto nákladoch testovať, či boli reálne zaplatené do 31.12. a až potom je možné ich zahrnúť do základu dane. V prípade nesplnenia tejto podmienky, vzniká pripočítateľná položka k základu dane.

Na ktoré platby je potrebné dávať pozor?

Podľa zákona o dani z príjmov (§17 ods 19 ZDP) sú výdavkami uznateľnými len po zaplatení:

Príklad k zdaňovaniu certifikátov:  Dňa 21.09.2016 účtovná jednotka prijala faktúru týkajúcu sa certifikácie ISO kvality platnej na 3 roky (od 01.10.2016 do 30.09.2019) v sume 10 000 € bez DPH. Faktúru uhradila 19.12.2016.

Z daňového hľadiska musí daňovník sumu 10 000 € zahrnúť do základu dane rovnomerne počas doby platnosti ISO certifikátu, najviac však počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené. Úhrada prijatej faktúry bola uskutočnená dňa 19.12.2016, doba platnosti certifikátu uplynie 30.09.2019, čo je od momentu úhrady menej ako 36 mesiacov.

Z uvedeného vyplýva, že daňovník bude do základu dane z príjmov zahrňovať 1/34 zo sumy 10 000 €. V jednotlivých zdaňovacích obdobiach bude do základu dane zahrňovať:

294,12 € v roku 2016 (1/34),

3 529,41 € v roku 2017 (12/34),

3 529,41 € v roku 2018 (12/34) a

2 647,06 € v roku 2019 (9/34).

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy