CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Daňová uznateľnosť výdavkov na pohonné látky

Výdavky na pohonné látky patria do skupiny výdavkov, ktoré sú daňovo uznateľné len do zákonom stanoveného limitu. Ich uznateľnosť závisí od formy vedenia evidencie o výdavkoch. Zákon povoľuje nasledovné 3 prístupy:

Vedenie knihy jázd

Ak kniha jázd korešponduje s realitou je možné na jej základe veľmi dobre preukázať ako bol automobil využívaný na podnikateľské a súkromné účely. Daňovo uznateľné sú len výdavky súvisiace s použitím na podnikateľské účely. Výdavky na spotrebované pohonné látky je potrebné sledovať za každé jedno vozidlo osobitne.

V prípade zostatku pohonných látok v nádrži na konci účtovného obdobia, je potrebné tento zostatok preúčtovať ako materiál na sklade. Tento zostatok nevstupuje do daňových výdavkov, lebo daňovo uznateľné sú len spotrebované pohonné látky.

Dátum Text Suma MD D
31.12.2016 Preúčtovanie zostatku v nádrži X eur 112 501

Daňovo uznateľné sú len výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu. Z daňového pohľadu sa pri výdavkoch na pohonné látky uplatňuje vždy cena z posledného tankovania. Pri výpočte sa vychádza so spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii. Pokiaľ sa táto spotreba nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok. V prípade ak je skutočná spotreba na základe knihy jázd vyššia ako je údaj v technickom preukaze ale zistený iným spôsobom, vzniká tzv. nadspotreba. Nadspotreba nemôže byt daňovo uznateľný výdavok a teda vzniká pripočítatelná položka.

Automobil Nákup PHL (501) Spotreba (KJ) Rozdiel Vplyv na ZD
1 2500 1990 + 510 Pripočítateľná položka
2 1700 1750 - 50 -

V prípade nákladných automobilov alebo pracovných mechanizmov, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, sa za daňový výdavok považuje preukázaná spotreba. Preukázateľnosť spotreby môže byť na základe vlastného vnútorného aktu riadenia, ktorý určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok.

Satelitné sledovanie

Pri uplatňovaní výdavkov metódou satelitného sledovania sú daňovo uznateľné spotrebované pohonné látky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Nadspotreba je opäť pripočítateľnou položkou.

Paušálne výdavky

Daňovým výdavkom sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Aj pri tomto spôsobe je potrebné evidovať nákupy pohonných látok a stav tachometra.

Do daňových výdavkov je možné zahrnúť len 80 % z nakúpených a spotrebovaných PHL za príslušné zdaňovacie obdobie, primeraných počtu najazdených kilometrov.

Ak platiteľ dane nevie preukázať rozsah použitia pohonných hmôt na účely svojho podnikania a na iný účel, môže odpočítať DPH z kúpy pohonných látok len do výšky paušálnych výdavkov, ktoré si uplatňuje podľa zákona o dani z príjmov.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy