CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Úroky z pôžičky a daň z pridanej hodnoty (Ing. Ivana Glazelová)

Poskytovanie, dojednávanie a sprostredkovanie úveru patrí medzi oslobodené činnosti podľa § 39 zákona o DPH. Vybrané finančné služby sú oslobodené od dane bez ohľadu na to, aký subjekt ich poskytuje.

Podľa § 39 ods. 1 zákona o DPH oslobodené od dane sú:

a) poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úveru, poskytnutie a sprostredkovanie pôžičky, správa úveru a pôžičky osobou, ktorá ich poskytla a sprostredkovanie sporenia,

b) poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úverovej záruky a inej záruky za peňažný záväzok, ako aj správa úverovej záruky osobou, ktorá poskytla úver,

c) činnosti týkajúce sa vkladov a bežných účtov vrátane ich sprostredkovania,

d) činnosti týkajúce sa platieb, prevodov platieb, šekov, prevoditeľných dokumentov, dlhov s výnimkou vymáhania dlhov,

e) vydanie a správa elektronických platobných prostriedkov a cestovných šekov,

f) činnosti týkajúce sa cenných papierov a obchodných podielov vrátane sprostredkovania týchto činností; oslobodená od dane nie je správa cenných papierov a úschova cenných papierov,

g) otvorenie akreditívu,

h) obstaranie inkasa,

i) činnosti týkajúce sa peňazí používaných ako zákonné platidlo vrátane sprostredkovania týchto činností,

j) zmenárenská činnosť,

k) správa podielového fondu podľa osobitného predpisu,20) správa dôchodkového fondu podľa osobitného predpisu a správa doplnkového dôchodkového fondu podľa osobitného predpisu,

l) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta pri termínovaných obchodoch a opciách vrátane kurzových a úrokových obchodov.

Aj keď finančné činnosti poskytujú zväčša banky, oslobodenie od dane podľa tohto paragrafu uplatňujú aj iné subjekty. Vyplýva to aj z rozsudku SD EÚ C-2/95 (Sparekassernes Datacenter) podmienkou pre oslobodenie od dane bankových operácií nie je skutočnosť, že operácie má uskutočňovať určitý typ inštitúcie alebo určitý typ právnickej osoby, ale dôležitá je povaha poskytovaných služieb. Táto zásada platí pre všetky finančné činnosti.

Odplaty spojené s úvermi a pôžičkami:

Poskytnutie úveru alebo pôžičky – odplatou je za poskytnutie úveru sú úroky dohodnuté s klientom,

Dojednávanie úveru alebo pôžičky – odplatou je poplatok za pripravenosť úveru požadovaný od klienta, vyhotovenie zmluvy a iné náklady, ktoré vzniknú pri dojednávaní úveru,

Sprostredkovanie úveru alebo pôžičky – odmena za sprostredkovanie úveru,

Správa úveru alebo pôžičky – poplatok za správu

Vykazovanie oslobodených činností

V daňovom priznaní

Oslobodené činnosti podľa § 28 až § 41 zákona o DPH :

• pri tuzemských plneniach sa uvádzajú v riadku 15 daňového priznania k DPH

• ak sú poskytované do zahraničia s miestom dodania určenom v zahraničí podľa § 15 alebo § 16 zákona o DPH sa neuvádzajú v daňovom priznaní k DPH.

V súhrnnom výkaze

Oslobodené činnosti v zmysle § 28 až § 41, ak sú poskytované do zahraničia s miestom dodania určenom v zahraničí podľa § 15 alebo § 16 zákona o DPH sa neuvádzajú v súhrnnom výkaze, ani v daňovom priznaní k DPH.

V kontrolnom výkaze

V kontrolnom výkaze platiteľ dane prijaté alebo uskutočnené oslobodené činnosti nevykazuje.

Oslobodenie od dane pri službách prijatých zo zahraničia

Oslobodené činnosti v zmysle § 28 až § 41, ktoré sú prijaté od zahraničných dodávateľov z iných členských štátov alebo tretích štátov s miestom dodania v tuzemsku, nie je povinnosť samozdaniť, nakoľko ide o služby, ktoré sú v zmysle zákona o DPH oslobodené od dane.

Príklad č. 1 :

Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. V mesiaci august 2018 poskytla pôžičku, ktorá je splatná v marci 2019. Časť úrokov vo výške 800 EUR je splatná 30.11.2018. Zostatok úrokov je splatný pri poslednej splátke pôžičky.

Úrok vo výške 800 EUR spoločnosť uvedie v r. 15 daňového priznania k DPH za mesiac november 2018 a v daňovom priznaní k DPH za marec 2019 uvedie spoločnosť zostatok úrokov, ktoré sú splatné v marci 2019. Je tento postup správny ?

Odpoveď:

Poskytnutie odplatnej pôžičky resp. úveru, je dodaním služby, ktorá je oslobodená od dane podľa § 39 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. Služba oslobodená od dane sa v zmysle poučenia ku priznaniu DPH uvádza na riadku 15 daňového priznania k DPH.

Podľa § 78 ods. 7 zákona o DPH sa hodnota služieb oslobodených od dane uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola služba dodaná. Podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby, zároveň podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH sa služba považuje za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za službu vzťahuje a preto máme za to, že dňom dodania služby je teda najneskôr 30.11.2018 (ak ide o platbu za obdobie, ktoré končí 30.11.2018) a 31. marec 2019 (ak ide o platbu za obdobie, ktoré končí 31.3.2019), hodnota služby za poskytnutie úveru sa uvádza na riadku 15 daňového priznania k DPH.

Vplyv oslobodených činností upravených v § 28 až § 41 zákona o DPH na odpočítanie dane na vstupe

Pri dodaní činností oslobodených od dane a uvedených v § 28 až v § 41 nevzniká právo na odpočítanie dane pri kúpe tovarov a služieb, ktoré bezprostredne s dodaním týchto služieb súvisí. Z uvedeného vyplýva, že ak napr. poisťovňa, ktorá poskytuje výlučne poisťovacie služby (§ 37 zákona o DPH), ktoré sú oslobodené od dane a je platiteľom dane, nemá právo na odpočítanie dane za nakúpené tovary a služby podľa § 49 až 51 zákona o DPH. Ak by však poisťovňa poskytovala popri poisťovacích službách aj služby, ktoré sa zdaňujú (napr. prenájom priestorov voči podnikateľom, ktorý sa rozhodla zdaniť), má právo na odpočítanie dane pomerom v zmysle § 49 ods. 4 vo väzbe na § 50 zákona o DPH.

Podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH, platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42, s výnimkou poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39, ak sú poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskej únie, alebo ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskej únie. Platiteľ, ktorý dodáva investičné zlato oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3, a platiteľ, ktorý sprostredkováva dodanie investičného zlata oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3, nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na túto činnosť, s výnimkou dane z tovarov a služieb podľa § 67 ods. 5 a 6.

Zároveň v § 49 ods. 4 zákona o DPH je uvedené, že ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa odseku 3, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50 zákona o DPH (pomerné odpočítanie dane).

Pomerné odpočítanie dane

Podľa § 50 ods. 1 Zákona o DPH, pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 49 ods. 4 platiteľ vypočíta ako súčin dane a koeficientu vypočítaného podľa odseku 2 a zaokrúhleného na dve desatinné miesta nahor.

Spôsob výpočtu koeficientu je uvedený v § 50 ods. 2 Zákona o DPH: Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok.

Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z

a) predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,

b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,

c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,

d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti.

To znamená, že ak sú finančné služby podľa § 39 zákona o DPH poskytované príležitostne nebudú mať vplyv na výšku koeficientu, to znamená, že sa nebudú zahrňovať do výpočtu koeficientu v súlade s § 50 ods. 2 zákona o DPH.

Informácia: Čo sa týka výpočtu výšky koeficientu tak v prvom roku treba vychádzať z § 50 ods. 3 zákona o DPH, t.j. je ho potrebné určiť podľa charakteru celej činnosti spoločnosti (daňovníka) a so súhlasom správcu dane, t.j. správca dane schváli predpokladaný koeficient. V poslednom zdaňovacom období roku sa vypočíta na základe skutočných údajov jeho správna výška a príslušný rozdiel sa vysporiada v poslednom zdaňovacom období roku.

Za príležitostnú transakciu sa považujú transakcie, ktoré:

- nemajú charakter základnej, resp. hlavnej činnosti platiteľa dane,

- netvoria značnú časť obratu z celkového obratu platiteľa dane,

- platiteľ dane ich nevykonáva opakovane (uvedené neznamená, že ich nie je možné uskutočniť aj viackrát v posudzovanom období) a pri ktorých platiteľ dane nemá opakujúce sa náklady,

- súvisiace náklady netvoria značnú časť celkových nákladov.

Uvedené podmienky sú posudzované spravidla v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Pri posúdení príležitostnej transakcie je potrebné postupovať vždy individuálne a na identifikovanie príležitostnej transakcie nemusia platiť všetky uvedené podmienky súčasne. Vychádza sa však z predpokladu, že ak sú uvedené podmienky splnené súčasne, tak uvedená transakcia je vykonaná príležitostne.

Obrat na účely registrácie podľa zákona o DPH

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.

Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

Príklad č. 2:

Obchodná spoločnosť, neplatiteľ DPH v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje finančné pôžičky, úvery. Za tieto služby si fakturuje aj poplatky za jednotlivé transakcie a účtuje úroky za poskytnuté pôžičky.

Ako bude uvedená spoločnosť posudzovať obrat pre účely registrácie DPH ? Bude táto spoločnosť povinná sa registrovať za platiteľa DPH, ak z týchto poplatkov a úrokov dosiahne obrat presahujúci limit uvedený v § 4 zákona o DPH?

Odpoveď:

Podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH ak zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 EUR, je povinná podať žiadosť o registráciu.

Definícia obratu je uvedená v § 4 ods. 7 zákona o DPH, kde je uvedené, že obratom na účely zákona o DPH rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v SR, okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 36 a podľa § 40 až § 42 zákona o DPH. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 zákona o DPH a výnosy (príjmy) z finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 zákona o DPH, sa nezahŕňajú do obratu, ak sú tieto služby poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby.

Poznámka: Uvedená činnosť patrí pod finančné služby podľa § 39 zákona o DPH.

V tomto prípade finančné služby predstavujú hlavný predmet činnosti spoločnosti, a preto sa do obratu započítavajú. Ak teda spoločnosť zo svojich činností splní podmienky obratu uvedenú v § 4 zákona o DPH, bude táto spoločnosť povinná požiadať o registráciu pre DPH.

Stane sa tak platiteľom DPH, no naďalej bude na uvedené dodania uplatňovať oslobodenie od dane v súlade s § 39 zákona o DPH avšak pri odpočítaní DPH na vstupe z prijatých tovarov a služieb bude musieť prehodnotiť vzhľadom na všetky realizované druhy obchodov na výstupe, či má nárok na DPH v plnej výške alebo nebude mať nárok na vstupe vôbec, resp. bude spoločnosť uplatňovať koeficient.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy