CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Najdôležitejšie zmeny v daňovom priznaní k DPPO za rok 2016

Zákon o dani z príjmov bol na mnohých miestach novelizovaný. Na tomto mieste si predstavíme najdôležitejšie zmeny v zákone, ktoré sa týkajú podávania daňových priznaní za rok 2016.

Nájomné ako daňový výdavok

S účinnosťou od 1.1.2016 sa významne rozšíril okruh nákladov (výdavkov) ktoré sú uznateľné za daňový výdavok len po zaplatení. Vychádzajúc z §17 ods.19 (b) Zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane daňovníka po zaplatení sú výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku. Toto ustanovenie sa prvý krát uplatní pri podávaní daňových priznaní po 31.12.2016.

Pod prenájmom hmotného a nehmotného majetku sa rozumejú:

Tieto výdavky a odplaty ak sú zaplatené fyzickej osobe sa uznávajú len do výšky časovo rozlíšených nákladov. Pri všetkých týchto platbách je nutné skúmať, či boli uhradené do 31.12.2016. Iba tak je možné zaradiť ich medzi daňové výdavky. V opačnom prípade sú pripočítateľnou položkou k základu dane.

Podmienku zaplatenia bude nutné splniť aj v prípade:

V prípade prenájmu nehnuteľností, bude potrebné testovať aj zaplatenie vedľajších výdavkov k nájomnému. Ak nájomca okrem nájmu platí aj za ostatné služby, ktoré s prenájmom súvisia, tieto platby sa stanú daňovým výdavkom až po zaplatení. Rovnako sa budú podľa názoru FRSR posudzovať aj platby za energie a ostatné služby spotrebované nájomcom, ak ich platí nájomca priamo dodávateľovi energií a služieb, pričom zmluvný vzťah s dodávateľom energií a služieb má uzatvorený prenajímateľ.

Energie a ostatné služby, ktoré spadajú do tejto kategórie špecifikuje Metodický pokyn FRSR k prenájmu:

Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti energiami sa rozumejú dodávka

Ostatnými službami súvisiacimi s prenájmom nehnuteľnosti sú najmä

Oceňovanie majetku

Od 1.1.2016 bol zrušený pojem „reprodukčná obstarávacia cena“ z pohľadu zákona o účtovníctve aj z pohľadu zákona o dani z príjmov.

Podľa zákona o dani z príjmov, vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého dedením alebo darovaním od 1.1.2016 je

To znamená, že pri určení daňovej základne darovaného majetku alebo pri preradení majetku z osobného používania do podnikania by podľa zákona o dani z príjmov mala byť cena vždy určená súdnym znalcom.

V rovnakej situácii však zákon o účtovníctve vymedzuje ocenenie reálnou hodnotou, ktorú je možné stanoviť aj na základe výdavkového prístupu. Majetok je možné oceniť peňažnou sumou, ktorú by bolo potrebné vydať na obstaranie majetku, ktorý by mal pre účtovnú jednotku porovnateľný prínos ako oceňovaný majetok, pričom tento prístup sa používa najmä na ocenenie nefinančného majetku; zohľadňujú sa informácie z operácií alebo cenové ponuky z trhu z hľadiska jeho druhu a miesta, na ktorom by sa majetok pravdepodobne obstaral, vrátane maloobchodného trhu.

Stanovenie ceny súdnym znalom zákon o účtovníctve uvádza ako úplne poslednú možnosť. V praxi teda môže nastať situácia, že daňová a účtovná hodnota majetku nadobudnutého darovaním sa budú líšiť.

Daňová licencia

S účinnosťou od 1.1.2016 daňovú licenciu neplatí daňovník počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie. Uvedené sa netýka situácie, keď imanie prechádza na právneho nástupcu. Spoločnosť môže byť zrušená bez likvidácie z moci súdu, v prípade ak sú naplnené podmienky stanovené v Obchodnom zákonníku, napr. spoločnosť opakovanie porušuje svoje povinnosti alebo stratí oprávnenie na podnikanie a zároveň nemá majetok dostatočný k vstupu do likvidácie.

Ak daňovník vezme späť návrh na zrušenie bez likvidácie alebo, ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadi jej likvidáciu, je daňovník povinný daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie a licenciu zaplatiť.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy