CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

Pri zaradení jednotlivých častí tématického celku, vyvstala pri preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len "DzPO") otázka, či ju zaradiť do úvodných alebo záverečných častí. Vzhľadom na skutočnosť, že preddavky sme už niektorí boli povinní platiť v priebehu roka 2016 ako aj prihliadajúc na fakt, že povinnosť platenia preddavkov v roku 2017 u mesačných platiteľov preddavkov už beží,  padla voľba na toto logické usporiadanie.

  1. zmenil právnu formu ?
  2. vznikol splynutím?
  3. sa zlúčil s iným daňovníkom?
  4. vznikol rozdelením?

ad. 1. Daňovník, ktorý zmenil právnu formu platí preddavok na daň vo výške vypočítanej z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie  predchádzajúcemu ZO obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy.

ad. 2. Daňovník, ktorý vznikol splynutím, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane daňovníkom zaniknutých splynutím za  zdaňovacie obdobie predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníkov.

ad. 3. Daňovník, ktorý sa zlúčil s iným daňovníkom, platí preddavky na daň vypočítanej zo súčtu dane všetkých zlúčených daňovníkov.

ad. 4. Daňovník, ktorý vznikol rozdelením, platí preddavky na daň vo výške pomernej časti dane, zodpovedajúcej nasledovnému pomeru:

Časť vlastného imania rozdeleného podniku prevzatá daňovníkom, ktorý vznikol pri rozdelením

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100

Vlastné imanie rozdeleného podniku pred rozdelením

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy