CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016

„Keď máš pocit, že ťa nik nemá rád, že si opustený, že o teba nik nestojí, že nikoho nezaujímaš - skús nepodať daňové priznanie! “

Našu tému sme sa pokúsili nadľahčiť vtipom. Ale rozhodne nikomu neodporúčame, aby si takýmto spôsobom získal  záujem  správcu dane! To by sme si vyslúžili pozornosť v podobe sankcií.

Ale poďme k samotnej téme.

Aké legislatívne úpravy podávanie daňového priznania upravujú?

  1. § 15 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok") http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-563, ktorý upravuje povinnosť podať daňové priznanie (ďalej len "DP") a tiež určuje spôsob a formu podania daňového priznania.
  2. § 49 zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len "zákon o ZDP"  v príslušnom gramatickom tvare alebo "ZDP") http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595 upravuje lehoty na podanie daňového priznania.

Kto má povinnosť podať DP?

Aké je zdaňovacie obdobie?

Aká je lehota na podanie DP?

Viete aká je splatnosť dane?

Pri splatnosti dane, zjednodušene povedané, platí analogické pravidlo ako pri podávaní DP, čo znamená, že vždy k termínu podania DP je aj daň splatná!

  1. ak podávate DP do 31.03.2017 je vypočítaná daň splatná do 31.03.2017
  2. ak podávate DP na základe oznámenia do 30.06.2017 je vypočítaná daň splatná do 30.06.2017
  3. ak podávate DP na základe oznámenia do 30.09.2017 je vypočítaná daň splatná do 30.09 .2017 (maximálne do 02.10.2017)
  4. ak ste v konkurze alebo likvidácií a správca dane vám lehotu na podanie DP na základe vašej žiadosti  predĺži, tak v lehote, do ktorej je lehota na  podanie DP predĺžená je vypočítaná daň aj splatná.

Ešte pár rád pri platení dane:

Na akých tlačivách podávame DP:

DAJTE SI POZOR NA SANKCIE!

V ďalšom článku vám poradíme ako postupovať v prípade, ak chcete správcu dane  požiadať o odklad platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach.

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy