CUS.sk                   Prihlásenie na odber newslettera                   Všetky odborné blogy
Daňová licencia právnickej osoby v roku 2016

Milá naša rodina CUS!

Hneď v úvode k  téme daňovej licencie,  máme pre Vás príjemnú správu! Daňové licencie sa podľa schválenej úpravy zákona o dani z príjmov  zrušia od 1. januára 2018. Táto skutočnosť však ovplyvní aj prípadný nárok na započítanie zvyšnej sumy daňovej licencie, ktorá v roku 2018 zaniká!  Lenže do tejto lehoty máme ešte zákonné povinnosti, ktoré si musíme splniť. Povieme si o nich v tejto časti.

Ročný obrat v celých EUR Platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia Platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
nie áno
neprevyšujúci 500 000 480 EUR 960 EUR
viac ako 500 000 2 880 EUR 2 880 EUR
Ročný obrat v celých EUR Platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia Platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
nie áno
neprevyšujúci 500 000 240 EUR 480 EUR
viac ako 500 000 1 400 EUR 1 440 EUR

Príklad č. 1

Text účtovného zápisu suma v celých EUR strana MD strana D
predpis dane vo výške daňovej licencie v sume 960,- 591 341
platba dane z bankového účtu vo výške daňovej licencie 960,- 341 221

Príklad č. 2

Zadanie: daňovník, ktorým je s.r.o., vznikol v roku 2010 a je platiteľom DPH s obratom nižším ako 500 000 EUR ročne. V ZO roku 2014 až 2018 nastanú nasledujúce skutočnosti:

Rok Vypočítaná daň Splatná daň v celých EUR Započítateľná daňová licencia v celých EUR ZAPOČÍTANÁ daňová licencia v celých EUR
2014 0 960,- 960,- --
2015 500,- 960,- 960,- (rok 2014)                                                                      460,- (rok 2015) 0
2016 2 190,- 960,- 190,- (rok 2015) 1 230,-
2017 990,- 960,- 160,- (rok 2015) 30,-
2018 1 010,- 960,- 0 50,-

UPOZORNENIE! Nárok na započítanie zvyšnej sumy DL platenej v roku 2015 (vo výške 110 EUR) zaniká v zdaňovacom období roku 2018!

Príklad č. 3

Zadanie: Daňovník - právnická osoba, dosiahol za ZO roku 2009 daňovú stratu vo výške 5 000,- EUR. Z tejto daňovej straty si uplatnil odpočet v ZO rokov:

Za ZO roku 2012 dosiahol opäť daňovú stratu vo výške 3 500,- EUR (t.j. úhrn neuplatnených daňových strát v roku 2012 činí 5 000,- EUR - 500,- EUR (za rok 2010)  - 2 000,- EUR (za rok 2011) + 3 500,- EUR (rok 2012)  = 6 000,- EUR.)

V ZO roku 2013 dosiahol daňovník základ dane pred uplatnením odpočtu daňovej straty vo výške 1 924 EUR.

RIEŠENIE alebo POSTUP DAŇOVNÍKA:

ZDAŇOVACIE OBDOBIE Maximálny odpočet daňovej straty v celých EUR Poznámka
2013 1 924,- uplatňuje sa v ľubovoľnej výške, maximálne však  do výšky vykázaného základu dane z príjmov
2014 1 451,- 1/4 z daňovej straty 3 500,- vykázanej v ZO roku 2012, čo je 875,- EUR + neuplatnená daňová strata dosiahnutá za zdaňovacie obdobie roka 2009 (576 EUR)
2015 875,- 1/4 z daňovej straty 3 500,- vykázanej v ZO roku 2012
2016 875,- 1/4 z daňovej straty 3 500,- vykázanej v ZO roku 2012
2017 875,- 1/4 z daňovej straty 3 500,- vykázanej v ZO roku 2012

Patríte do rodiny CUS a nás teší, že Vám môžeme aj informáciami z blogu pomáhať v práci.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica

www.cus.sk
info@cus.sk
Všetky odborné blogy